Психологія мотивації

Код модуля: 
ППСУ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
агальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16), сам. роб. — 42 год.
Лектори: 
к.психол. н., доц..Романець З.О.
Результати навчання: 
знати:
 • складові мотиваційної сфери особистості,
 • теорії мотивації,
 • способи оптимального мотивування,
 • етапи формування мотиву, види та ієрархія мотивів.
вміти:
 • складати психологічну характеристику мотиваційної сфери,
 • надавати рекомендації щодо оптимального мотивування особистості,
 • визначати мотиваційні властивості і стани особи,
 • визначати домінуючі потреби, потяги, бажання,
 • визначати спрямованість особи, її інтереси та цілі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Загальна психологія,
 • Психологія особистості.
кореквізит:
 • Психологія управління.
Зміст навчального модуля: 
 • Мотивація у структурі активації особистості.
 • Теорії мотивації
 • Характеристики мотиваційної сфери
 • Потреби як основна мотиваційна диспозиція.
 • Мотив і мотивація. Види мотивів.
 • Мотивація і особистість.
 • Мотиваційні стратегії особистості.
 • Розвиток мотивації.
 • Прикладні аспекти психології мотивації. Вплив на поведінку та діяльність.
Рекомендована література: 
 1. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. — М., 1991.
 2. Занюк С.С. Психологія мотивації. — Київ: Либідь, 2002.
 3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2000.
 4. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. — СПб.: Речь, 2001.
 5. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. — М., 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Тестовий контроль (40%), усне опитування (20%);
 • Підсумковий контроль (100 %, іспит).
Мова навчання: 
українська