Психологія конфлікту

Код модуля: 
ППСУ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 42 (лекції — 28, практ. — 14 ), сам. роб. — 18 год.
Лектори: 
к.псих.н., доц. Сазонова О.В.
Результати навчання: 
 • Знати сутність та структуру конфлікту;
 • Знати динаміку та класифікацію конфліктів;
 • Знати правила прогнозування, профілактики, попередження та завершення конфліктів;
 • Уміти користуватись практичними методами профілактики, прогнозування, попередження і розв’язання внутрішньоособистісних, міжособистісних конфліктів та групових конфліктів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • соціальна психологія,
 • психологія особистості.
Зміст навчального модуля: 
 • Проблематика конфлікту;
 • Феноменологія і аналіз конфлікту;
 • Конфлікт і особистість;
 • Психологічні теорії дослідження внутрішньособистісних конфліктів;
 • Міжособистісні конфлікти;
 • Групові конфлікти;
 • Конфлікти в організаціях;
 • Основи управління конфліктами;
 • Теорія і практика завершення конфліктів.
Рекомендована література: 
 1. Анцупов А.Я., Малышев А.А. Введение в конфликтологию. — Ужгород: МАУП, 1995. — 101 с.
 2. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: Учебник для вузов. — М: ЮНИТИ, 2000. — 551 с.
 3. Гришина Н.В. Психология конфликта. — СПб: Питер, 2008. — 544 с.
 4. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. — СПб.: Питер, 2003. — 400 с.
 5. Конфликтология: Учебник/ Под редакцией А.С.Кармина. — СПб.: Издательство «Лань», 2000. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Підсумковий контроль (60 %, залік).
Мова навчання: 
українська