Психологія

Код модуля: 
ППП_6032_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальний обсяг годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1.5) аудиторні години — 15 (лекції — 8, практичні заняття — 7)
Лектори: 
к.псих.н., доцент Сазонова Олена Володимирівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні категорії психології, суть та закономірності психічних процесів, функції психіки, структуру та характеристики особистості; мету, засоби, принципи, методи навчання та виховання; групові процеси: груповий тиск, диференціація ролей у групі, прийняття рішення; методи налагоджування оптимальних міжособистісних стосунків;
  • уміти застосовувати дидактичні принципи та знання про психологічні закономірності у навчально-виховному та управлінському процесах; керувати міжособистісними стосунками в колективі, аналізувати характерологічні та мотиваційні аспекти підлеглих та колег
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
філософія
Зміст навчального модуля: 
Психолого-педагогічні аспекти професійної діяльності; об’єкт, предмет, основні поняття, методи дослідження у психології; психологія особистості, характеристики та структура особистості; професійна спрямованість особистості; психічні та фізичні закономірності розвитку особистості, вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості; поведінка та діяльність особистості; психологія спілкування, типи та види міжособистісного спілкування; управління поведінкою індивіда, мотивація, її параметри та потреби; групова діяльність, характеристики групи та типи управління групами; конфлікти: структура, стадії, типи, функції та наслідки.
Рекомендована література: 
  1. Ієвлєв О.М. Практикум з курсу «Психологія та педагогіка»: навчально-методичний посібник для студентів всіх напрямків. — Львів: Видавничий відділ Інституту підприємництва та перспективних технологій при НУ «Львівська політехніка», 2006. — 142 с.
  2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія.: Навч. посібник.- К: МАУП, 2000. — 256с.
  3. Нємов Р.С. Психологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. В 3 кн. Кн. 1. Загальні основи психології. — Рівне: «Вертекс», 2002. — 576 с.
  4. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології і педагогіки: Навч. — метод. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 164 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (35%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (65%, диференційований залік): тестування
Мова навчання: 
українська