Психодіагностика

Код модуля: 
СР_6066_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 32 (лекції — 16, прак. робота — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Петровська Інга Ростиславівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати загальний макет вивчення особистості; основні методи психодіагностики; вимоги до розробки діагностичних методів, види стандартизації, надійності та валідності тестів; професійно-етичні аспекти психодіагностики; методи психодіагностики різних вікових груп, особливості підготовки та проведення експериментального психолого-педагогічного дослідження.
  • вміти діагностувати домінуючу орієнтацію перцептивної сфери людини, її потребово-мотиваційну, інтелектуально-пізнавальну та моральну сфери; аналізувати невербальні повідомлення людини в різних ситуаціях спілкування і взаємодії людей; проводити графологічний аналіз документів; проводити дослідження особистості психобіографічним методом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: Основи психології та педагогіки, Психологія управління, Соціальна психологія
Зміст навчального модуля: 
Введення в психодіагностику. Професійно-етичні аспекти психодіагностики. Загальна характеристика методів психодіагностики, їх класифікація Стандартизовані методи психодіагностики (тести). Проективні методики. Діагностика життєвого та професійного самовизначення. Діагностика професійної придатності. Візуальна психодіагностика. Організація і проведення психодіагностичного обстеження. Комп'ютерні психодіагностичні методики і системи.
Рекомендована література: 
  1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2003. — 528 с.
  2. Галян І.М. Психодіагностика: навч. посіб. / І.М.Галян. — К.: Академвидав, 2009 — 464 с.
  3. Психодіагностика : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. С. Корольчук, В. І. Осьодло ; за заг. ред. М. С. Корольчука. — К. : Ніка-Центр, 2007. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): усне опитування, робота на практичних заняттях; виконання індивідуальних самостійних робіт,
  • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування під час модульного або екзаменаційного контролів (60%)
Мова навчання: 
українська