Психіатрія

Код модуля: 
ППСУ_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135; (кредит ЄКТС — 4) аудиторні години 64( лекції — 32, практичні — 32); самостійна робота — 56 год.
Лектори: 
ас. Петролюк З. Б.
Результати навчання: 
 • Знати основні поняття психіатрії;
 • Навчитись правильно ранжувати симптоми та синдроми по нозологіях;
 • Навчитись самостійно визначати порушення психічної сфери;
 • Вміти самостійно проводити експериментально — психологічне дослідження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна психологія;
 • Клінічна психологія;
 • Патопсихологія.
Зміст навчального модуля: 
 • Загальне поняття про психіатрію,її розвиток у світі та в Україні;
 • Навчитись визначати соматогенні порушення психіки
 • Вивчити функціональні розлади психіки;
 • Маніакально-депресивний психоз. Інволюційні психози, що не призводять до слабоумства;
 • Шизофренія;
 • Епілептична хвороба;
 • Аномалії розвитку особистості;
 • Основи наркології.
Рекомендована література: 
 1. Зейгарник Б. В. Патопсихология. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 208 с.
 2. Психіатрія / За ред. О. С. Чабана. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 264 с.
 3. Кемпінські А. Пізнання хворого. / Пер з пол. під ред. Долішньої Н. І. — Львів: Видавництво Мс, 2004. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на лабораторних заняттях (40%);
 • Поточний контроль на лабораторних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська