Призначення судових експертиз

Код модуля: 
КПП_8006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58
Лектори: 
К.х.н, доц. Бараняк В.М.
Результати навчання: 
 • знати підстави, можливість та умови призначення судової експертизи;
 • знати процесуальний порядок призначення судової експертизи, випадки обов’язкового призначення експертизи;
 • знати підстави призначення додаткової та повторної експертизи, призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про митні і податкові правопорушення та у суді;
 • вміти кваліфіковано проводити аналіз постанов про призначення судової експертизи;
 • вміти виявляти недоліки щодо процесуального порядку призначення експертизи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Цивільний процес України
 • Господарський процес України
 • Адміністративний процес України
 • Митне право України
 • Податкове право України
Зміст навчального модуля: 
 • Підготовка до призначення та проведення експертизи
 • Призначення судової експертизи у кримінальному провадженні
 • Призначення судової експертизи у цивільних справах
 • Призначення судової експертизи у господарському процесі
 • Призначення судової експертизи в адміністративному процесі
 • Призначення судової експертизи у митних справах
 • Призначення судової експертизи у податкових справах
 • Призначення судової експертизи в апеляційній та касаційній судових інстанціях
Рекомендована література: 
 1. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз. — X.: Фактор, 2011. — 400 с.
 2. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 3. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 4. Клименко Н.І., Коміссарова Н.О., Коміссаров М.Л. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку та підвищення ефективності судових експертиз: навч. метод. посібник / За ред. Н.І. Клименко. — Донецьк, 2012. — 233 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30 балів);
 • Підсумковий контроль (70 балів, залік)
Мова навчання: 
українська