Пристрої надвисоких частот й антени (Курсова робота)

Код модуля: 
РЕПС_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 0.
Лектори: 
д. т. н., професор Прудиус Іван Никифорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: уміти виконати проектування елементів НВЧ тракту та антен.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
консультаційний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: електродинаміка та поширення радіохвиль
  • кореквізити: електронні та квантові прилади НВЧ
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок ліній передачі електромагнітних хвиль; схем узгодження антенно-фідерного тракту елементи, вузли і пристрої фідерного тракту з застосування теорії мереж до аналізу і синтезу НВЧ пристроїв і трактів;; лінійних решіток випромінювачів; випромінюючих плоских поверхонь і розкривів; апертурних антен; антен коротких хвиль; антен середніх, довгих та наддовгих хвиль
Рекомендована література: 
  1. Ільницький Л.Я., Савченко О.Я., Сібрук Л.В. Антени та пристрої надвисоких частот. Підручник для вузів, Київ, 2003.
  2. Прудиус І.Н. Основи антенної техніки. — Посібник, Львів, 2000. — 220с.
  3. Кочержевский Г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства. Учебник для вузов. —М.: Радио и связь, 1989. — 350 с.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%), усні звіти про виконання роботи.
  • Підсумковий контроль (70 %): диф. залік.
Мова навчання: 
українська