Пристрої надвисоких частот й антени

Код модуля: 
РЕПС_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин —234 (кредитів ЄКТС — 6,5) аудиторні години — 96 (лекції — 48, лаб. роб. — 16, практ. заняття — 32), курсова робота (кредитів ЄКТС — 2)
Лектори: 
д.т.н., проф. Прудиус Іван Никифорович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати конструкцію, принцип роботи вузлів та пристроїв надвисоких частот й антен;
  • уміти застосовувати набуті знання для проектування елементів НВЧ тракту та антен
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: електродинаміка та поширення радіохвиль
  • кореквізити: електронні та квантові прилади НВЧ
Зміст навчального модуля: 
Лінії передачі електромагнітних хвиль; узгодження антенно-фідерного тракту; застосування теорії мереж до аналізу і синтезу НВЧ пристроїв і трактів; елементи, вузли і пристрої фідерного тракту; основні характеристики і параметри антен; елементарні випромінювачі; лінійний електричний вібратор; випромінювання взаємозв’язаних електричних вібраторів; теорія приймальних антен; лінійні решітки випромінювачів; випромінюючі плоскі поверхні і розкриви; антенні решітки; синтез та оптимізація антен; апертурні антени; антени коротких хвиль; антени середніх, довгих та наддовгих хвиль; вимірювання параметрів антен; антени і електромагнітна сумісність (ЕМС).
Рекомендована література: 
  1. Ільницький Л.Я., Савченко О.Я., Сібрук Л.В. Антени та пристрої надвисоких частот. Підручник для вузів, Київ, 2003.
  2. Прудиус І.Н. Основи антенної техніки. — Посібник, Львів, 2000. — 220с.
  3. Кочержевский Г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства. Учебник для вузов. —М.: Радио и связь, 1989. — 350 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%), письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %, екзамен): контрольний захід
Мова навчання: 
українська