Природоохоронні об’єкти

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцЕНТ Гнатів Р. М.
Результати навчання: 
Вивчення та розроблення сучасних природоохоронних об’єктів, устаткування та комплексів заходів, за допомогою яких дотримуються встановлених належним чином нормативних параметрів допустимого впливу на навколишнє природне середовище та збереження або поліпшення стану окремих складових довкілля.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Інженерна гідрологія»,
  • «Технологія будівництва природоохоронних споруд»,
  • «Водовідвідні очисні споруди»,
  • «Експлуатація водогосподарських та природоохоронних об’єктів».
Зміст навчального модуля: 
Природоохоронні об’єкти. Принципи проектування. Склад проектної документації. Наукове обґрунтування проекту. Патентний пошук. Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Інженерно-екологічні вишукування. Вибір майданчика під забудову. Особливості проектування природоохоронних об’єктів. Кошторис проекту. Можливість скорочення санітарно-захисних зон. Вимоги до матеріалів, які використовують для виготовлення природозахисних споруд. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств і споруд. Захист навколишнього середовища при проектуванні природоохоронних заходів. Особливості відведення дренажних вод. Визначення верхньої межі водоохоронних зон. Вимоги до рибозахисних заходів. Екологічна експертиза проектів. Авторський нагляд та пусконалагоджувальні роботи. Введення об’єктів у експлуатацію.
Рекомендована література: 
  1. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розробки, узгодження й затвердження проектної документації для будівництва. — К.: Держбуд України. 2004. — 35с.
  2. Держанні санітарні правила планування та забудови населених пунктів Затв. Наказом Міністерства охорони здоров’я України 19.06.96, № 173. — К.: 1996. — 53.
  3. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. ДБН А.2.2-1-2003. — К.: Держбуд України, 2004. — 21 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — іспит.