Принципи створення сплавів

Код модуля: 
ПМОМ_ХХХХ_С05
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг — 120 год. (кредитів ЄКТС — 4 ); аудиторні заняття — 64 год. (лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., практичні заняття — 16 год.).
Лектори: 
к. т. н., доцент Кондир Анатолій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні тенденції та напрями створення сучасних матеріалів різної природи;
 • основи сучасних методів виробництва конструкційних, інструментальних та функціональних матеріалів;
 • шляхи розробки матеріалів з вищими проти існуючих властивостями;
 • уміти застосовувати сучасні технології виробництва та наступного оброблення матеріалів;
 • прогнозувати фізико-механічні властивості різного класу матеріалів;
 • використовувати досягнення сучасного матеріалознавства у створенні нових матеріалів та технологій їхнього оброблення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • фізика;
 • термічна обробка;
 • поверхнева обробка та відновлення виробів;
 • механічні властивості та конструкційна міцність матеріалів;
 • фізичні властивості та методи дослідження, основи наукових досліджень.
Кореквізит:
 • фізика та хімія поверхні;
 • трибологія та зносотривкі матеріали, протикорозійний захист конструкцій;
 • моделювання та оптимізація структури і властивостей матеріалів;
 • лазерна термічна обробка матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Фізико—хімічні основи створення сучасних конструкційних та функціональних матеріалів. Механізми зміцнення конструкційних матеріалів. Перспективні технології виробництва та використання конструкційних, інструментальних та функціональних матеріалів. Принципи створення сучасних неорганічних, швидкозагартованих металевих сплавів, матеріалів з кластерною структурою, композиційних матеріалів, високоґрадієнтних пористих та високочистих матеріалів. Лабораторний практикум пов’язаний з дослідженням процесу внутрішньофазового розпаду високохромистого фериту фізичними методами.
Рекомендована література: 
 1. Прогресивні матеріали і технології: У 2-х т./ НАНУ. Відділення фіз.—техн. проблем матеріало¬знавства. Редкол.: І.К. Походня (гол.) та ін. — К.: Академперіодика. Т. — 2003. — 421 с. Т.2. — 2003 — 663 с.
 2. Сучасне матеріалознавство XXI сторіччя. — К.: Наукова думка, 1998. — 658 с. 3. Конструкційні та функціональні матеріали: Навч. Посібник: У 2 ч. / Ч.1: Основи фізики твердого тіла. Конструкційні матеріали. /В. П. Бабак, Д. Ф. Байса, В. М. Різак, С. Ф. Філоненко. — К.: Техніка, 2003. — 344 с.
 3. Конструкційні та функціональні матеріали: Навч. Посібник: У 2 ч. / Ч.2: Функціональні матеріали. Фізичні аспекти кінетики виникнення руйнувань. Технічна діагностика матеріалів і виробів. /В. П. Бабак, Д. Ф. Байса, В. М. Різак, С. Ф. Філоненко. — К.: Техніка, 2004. — 368 с.
 4. The Materials Revolution. — Cambridge: the MIT Press, 1988. — 397 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 %): опитування на лабораторних, практичних заняттях, захист рефератів та звітів.
 • Підсумковий контроль (60%): іспит.
Мова навчання: 
англійська, українська, португальська, російська