Прилади та техніка НВЧ

Код модуля: 
ЕП_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС —5) аудиторні години — 80 (лекції — 64, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф-м.н., доцент Сушинський Орест Євгенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи функціонування приладів НВЧ;
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування приладів НВЧ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: фізичні основи електронної техніки,
  • кореквізити: цифрова схемотехніка
Зміст навчального модуля: 
Елементи теорія поля, діелектричний хвилевод, полоскові лінії передачі, циліндричний резонатор, реактивні чотирьохполюсники, підсилювальні прольотні клістрони, магнетрони, лампа оберненої хвилі, тунельний діод, лавино-прольотний діод, транзистори НВЧ.
Рекомендована література: 
  1. Венедик О. Г., Парнес М. Д. Антены с электронным движением луча. Введение в теорию. Київ — 2001. — 250 стр.
  2. Джуринський К.Б. Миниатюрные коаксиальиые радиокомпоненты для микроэлектроники СВЧ, Техносфера, Москва, — 2006, — 216 стр.
  3. Воскресенский Д.И.Проектирование фазированных антенных решёток. Устройства СВЧ и антенны. Изд.3, доп. и перераб. 2003. 624 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тестування
Мова навчання: 
українська