Прилади контролю навколишнього середовища

Код модуля: 
АТХП_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 52 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Вашкурак Юрій Зіновійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні методи та прилади для вимірювання параметрів контролю довкілля, методи розрахунку похибок засобів вимірювання
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика;
 • Фізика;
 • Теплотехніка;
 • Процеси та апарати хімічної технології;
 • Математичні методи в хімії та хімічній технології.
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття дисципліни. Класифікація систем вимірювання і контролю, Основні поняття про вимірювання і вимірювальні прилади. Вимірювання основних параметрів довкілля, (вимірювання тиску; вимірювання температури; вимірювання витрати і кількості речовини; вимірювання рівня рідини і сипких матеріалів; контроль складу і якості речовин).
Рекомендована література: 
 1. Фарзане Н.Г. и др. Технологические измерения и приборы.- М.: Высшая школа, 1989. — 456 с.
 2. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств. М.: Высшая школа, 1983. — 345 с.
 3. Иванова Г. М., Кузнецов Н. Д., Чистяков В. С. Теплотехнические измерения и приборы. — М.: Энергоатомиздат, 1984. — 232 с.
 4. Промышленные приборы и средства автоматизации. Справочник/ Под ред. Черенкова В. В. — Л.: Машиностроение, 1987. — 847 с.
 5. Чистяков В.С. Краткий справочник по теплотехническим измерениям. — М.: Энергоиздат, 1990. — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (75%, залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська