Прикладний аналіз даних

Код модуля: 
КСА_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальний обсяг, год. 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторних год. — 64 (лекцій — 32, практичн. — 32)
Лектори: 
д.т.н., проф. Наконечний Адріан Йосивович
Результати навчання: 
  • знати теоретичні основи розподілу, перетворення та оброблення отриманої інформації;
  • уміти застосувати набуті знання при створенні та експлуатації інформаційних систем та систем автоматичного управління.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • теорія інформації,
  • основи збору і передачі інформації.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Класифікація структур та похибок отриманих даних. Статистичний розподіл даних. Обчислення згладжування та фільтрація отриманої інформації. Оцінка отриманої інформації у частотній та часо-частотній областях.
Рекомендована література: 
  1. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях т.1,т.2 под ред. Н.Г.Волкова, — М.: «Мир», 1983.
  2. Бабак В.П., Хандецький В.С., Шрюфер Е. Обробка сигналів, — К.: Либідь, 1996, — 392 с.
  3. Наконечний А.Й. Теорія малохвильового перетворення та її застосування, — Львів: Фенікс, 2001. — 278 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%):домашнє завдання, усного опитування, розв’язок задач.
  • Підсумковий контроль (80% контрольний захід, екзамен); тестування (35%) письмово-усна форма (45%)
Мова навчання: 
українська