Прикладні системи штучного інтелекту та інженерія знань

Код модуля: 
ІСМ_8017_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні — 48)
Лектори: 
Член-кор. НАН України д.т.н., проф. Грицик Володимир Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • основні поняття інженерії знань;
 • основні методи представлення і обробки знань;
 • структури експертних систем та їх архітектурні особливості в залежності від вирішуваних задач;
 • методи добування знань стосовно застосування для вирішення інтелектуальних задач;
 • етапи побудови експертних систем;
 • методи побудови систем спілкування природною мовою;
 • знати основні методи представлення і розв’язування інтелектуальних задач.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: Системи штучного інтелекту
 • Кореквізити: Прикладні інтелектуальні системи
Зміст навчального модуля: 
Системи штучного інтелекту. Теоретичні основи системно-когнітивного аналізу. Логічні моделі знань. Псевдофізичні логіки. Продукційні моделі. Семантичні мережі. Способи представлення знань. Фрейми і об’єкти. Експертні системи. Технологія побудови експертних систем. Нейронні мережі. Мови представлення знань.
Рекомендована література: 
 1. Литвин В. В. Методи та засоби інженерії даних та знань / В. В. Литвин // навчальний посібник з грифом МОНУ. — Львів : «Магнолія-2006», 2012. — 241 с.
 2. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. — К.: КМ Академія, 2002.
 3. Представление и использование знания / под ред. Х.Уэно, М.Исидзука. — М.: Мир, 1989.
 4. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т.А.Гаврилова, В.Ф.Хорошевский. — СПб: Питер, 2001. — 384 с.
 5. Рассел С. Искусственный интеллект / С.Рассел, П.Норвиг. — М.,С.-П.,К.: Вильямс, 2006. — 1408 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системи і методи прийняття рішень