Прикладне програмне забезпечення в інженерній справі

Код модуля: 
ЕАП_6071_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. роб. — 16)
Лектори: 
доцент, д. т. н. Мороз Володимир Іванович
Результати навчання: 
у результаті навчання студент повинен Знати:
 • основні класи прикладного програмного забезпечення персональних комп'ютерів для середовища Microsoft Windows;
 • можливості математичних пакетів та їх використання для вирішення задач електромеханіки;
 • можливі варіанти подання та оформлення отриманих результатів.
Уміти:
 • користуватись прикладними математичними пакетами;
 • досліджувати лінійні та нелінійні електричні кола на постійному та змінному струмі;
 • проводити аналіз основних частотних і часових характеристик лінійних і нелінійних САР;
 • виводити інформацію у вигляді двовимірних та тривимірних графіків;
 • застосовувати прикладне програмне забезпечення для оформлення наукових пуб-ліка¬цій та технічних звітів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Обчислювальна техніка, алгоритмічні мови та програмування
 • кореквізити: Теорія автоматичного керування, теорія електроприводу
Зміст навчального модуля: 
Аналіз режимів електромеханічних систем у символьній формі, у вигляді систем диференціальних рівнянь, у вигляді структурної моделі в середовищі математичних програм MathCAD і MATLAB. Обробка даних, виведення та оформлення результатів. Спеціалізовані пакети MATLAB для електромеханічних систем.
Рекомендована література: 
 1. Алгоритмізація, програмування, числові та символьні обчислення в пакеті MathCAD: Навчальний посібник / Я. С. Паранчук, А. В. Маляр, Р. Я. Паранчук, І. Р. Головач. — Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2008. — 164 с.
 2. Використання пакета MathCAD для дослідження електромеханічних систем автоматичного керування: Навчальний посібник/ Маляр А.В., Мороз В.І., Щур І.З. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003 — 72 с.
 3. Кирьянов Д. В. Самоучитель MathCAD 13. — СПб.: БХВ-Петербург, 2006. — 528 с. : ил.
 4. Лозинський А., Мороз В., Паранчук Я. Розв’язування задач електромеханіки в середовищах пакетів MathCAD і MATLAB: Нав¬чальний посібник. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 166 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (70%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (30%): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська