Прикладне матеріалознавство синтетичного каменю

Код модуля: 
АШ_6015_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
72 год., у тому числі: аудиторні заняття — 32 год., (лекції 16 год., лабораторні заняття — 16 год.); 2 кредити ЕСТS.
Лектори: 
д.т.н., проф. Соболь Х.С.
Результати навчання: 
викладення основних наукових положень сучасного прикладного матеріалознавства штучного каменю, спрямованих на висвітлення взаємозв'язку між властивостями будівельних матеріалів та їхнім складом і будовою, ознайомлення з фізико-технічними та експлуатаційними властивостями будівельних матеріалів, основами технології їх виробництва і областями застосування з врахуванням умов експлаутації та використання при проведенні реставраційних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
спеціальна хімія; фізика; архітектурне матеріалознавство
Зміст навчального модуля: 
Основні напрямки науково-технічного прогресу у виробництві матеріалів для проведення реставраційних робіт. Задачі підвищення якості та довговічності матеріалів. Сировинні ресурси для виробництва штучного каменю. Поняття про стандартизацію та метрологію, стандартизація матеріалів і її вплив на підвищення якості реставраційних робіт. Класифікація виробів на основі штучного каменю. Штучний камінь на основі вапна. Вапняно-піщані (силікатні) вироби автоклавного твердіння. Поняття про фізико-хімічні процеси взаємодії двоокису кремнію з гідрооксидом кальцію при автоклавній обробці. Силікатна цегла: основи виробництва, властивості, особливості застосування. Силікатні бетони і вироби на їх основі. Ніздрюваті силікатні вироби. Розширення сировинної бази для виробництва автоклавних виробів за рахунок використання відходів промисловості. Основні компоненти фарб і лаків. Роль зв'язуючих речовин і пігментів у фарбових складах. Види зв'язуючих. Пігменти, їх види і основні вимоги до них. Розчинники і розбавлювачі. Класифікація лакофарбових матеріалів залежно від зв'язуючих речовин. Методи оцінки основних властивостей лакофарбових матеріалів. Допоміжні матеріали. Інші опоряджувальні матеріали. Покриття металів напилюванням. Обклеювальні матеріали. Штучний камінь на основі гіпсу. Вироби на основі гіпсу. Гіпсові та гіпсобетонні вироби, особливості їх застосування. Матеріали і вироби на основі магнезіальних в'яжучих. Вироби на основі розчинного скла.
Рекомендована література: 
  1. Будівельні матеріали / Під ред. П.В. Кривенка. — К.: Вища школа, 1993. — 389 с.
  2. Будівельне матеріалознавство / П.В. Кривенко, К.К. Пушкарьова, В.Б. Барановський, М.О. Кочевих, Ю.Г. Гасан, Б.Я. Константинівський, В.О. Ракша. — К., 2004.
  3. Будівельне матеріалознавство. Курс лекцій і практикум / Під ред. Л.Й. Дворкіна. — Рівне: УДУВГП, 2002. — 366с.
  4. Дворкин Л.И. Строительные материалы и детали. Практикум. — К.: Выща школа, 1988. — 200 с.
  5. Большаков В.І., Дворкін Л.Й. Будівельне матеріалознавство: Навчальний посібник для студентів будівельних спеціальностей вузів. — Дніпропетровськ: РВА «Дніпро-VAL», 2004. — 677 с.
  6. Домокеев А.Г. Строительные материалы. — М.: Высшая школа, 1989. — 495с.
  7. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы. — М.: Высшая школа, 1986. — 688 с.
  8. Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности. — К.: Вища школа, 1989. −208 с.
  9. Дворкін Л.Й. Теоретичні основи будівельного матеріалознавства: Навч. посібник. — К.: НМК ВО, 1992. — 156 с.
Форми та методи навчання: 
Форми — денна. Методи — теоретичне, практичне, самостійне навчання, у тому числі: контрольні роботи —1; курсовий проект — 0.
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — лабораторні заняття −30 балів, контрольна робота — 70 балів. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська