Прикладна теорія цифрових автоматів, частина 2

Код модуля: 
ЕОМ_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Глухов Валерій Сергійович
Результати навчання: 
 • розуміти методи аналізу та синтезу цифрових схем з пам’яттю — цифрових автоматів (ЦА).
 • уміти застосовувати набуті знання при розробці цифрових автоматів — функціональних вузлів комп’ютера.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Організація та функціонування комп’ютерів,
 • Прикладна теорія цифрових автоматів (ПТЦА, ч. 1),
 • Програмування (ч. 2)
кореквізити:
 • Програмування (ч. 3)
Зміст навчального модуля: 
Базові комбінаційні вузли, послідовнісні схеми, абстрактні та структурні автомати.
Рекомендована література: 
 1. Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. — Волинська обласна друкарня. 2008. 470 с.: іл.
 2. Методичні вказівки до курсової роботи «Проектування цифрових структур» з дисципліни «Прикладна теорія цифрових автоматів» для студентів бакалаврату 6.0915 «Комп’ютерна інженерія», видання друге, /Укл. В.С.Глухов, В.А.Голембо. — Львів: НУ ЛП, 2003. — 109 с.
 3. Лукащук Л.О. Схемотехніка логічних та послідовнісних схем. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 116 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): лекційні контрольні робіт (бліц-контроль), усне опитування,
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): тестування (35%), письмово-усна форма (35%); курсова робота.
Мова навчання: 
українська