Прикладна теорія цифрових автоматів, частина 1

Код модуля: 
ЕОМ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 126 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Глухов Валерій Сергійович
Результати навчання: 
  • розуміти основні закони алгебри логіки, методи аналізу та синтезу цифрових комбінаційних схем
  • уміти застосовувати набуті знання при розробці комбінаційних функціональних вузлів комп’ютера.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Організація та функціонування комп’ютерів
кореквізити:
  • Програмування (ч. 2)
Зміст навчального модуля: 
Інформаційні основи ЦА, загальні відомості про ЦА, Логічні основи ЦА, синтез комбінаційних ЦА, контроль та діагностика ЦА.
Рекомендована література: 
  1. Мельник А. О. Архітектура комп’ютера. — Волинська обласна друкарня. 2008. — 470 с.: іл.
  2. Методичні вказівки до курсової роботи «Проектування цифрових структур» з дисципліни «Прикладна теорія цифрових автоматів» для студентів бакалаврату 6.0915 «Комп’ютерна інженерія», видання друге, /Укл. В.С.Глухов, В.А.Голембо. — Львів: НУ ЛП, 2003. — 109 с.
  3. Лукащук Л.О. Схемотехніка логічних та послідовнісних схем. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 116 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): лекційні контрольні робіт (бліц-контроль), усне опитування, розрахунково-графічна робота
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська