Прикладна перспектива

Код модуля: 
ДОА_6108_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 16.
Лектори: 
 • доцент Олешко О. П.,
 • доцент Топилко С. І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення предмету студент повинен:
 • володіти графічною мовою дизайнера – кресленням, виконувати і читати креслення та інші зображення проектів;
 • розвинути просторову уяву про форму та розміри об’єкта і його зображення на площині та у просторі.
 • вміти виконувати складні проектні завдання по основній профілюючій дисципліні – «Художнє проектування».
 • вміти провести ретельний аналіз конкретної ситуації при виборі методу побудови перспективних зображень у курсовому проектуванні
 • розуміти: - призначення і місце курсу «Прикладна перспектива» в загальній системі професійної підготовки дизайнера; загальний зміст методів та основних принципів виконання перспективи та вміння застосовувати іх для вирішення конкретних завдань.
 • знати: - основні методи та принципи побудови перспективи об’єктів та інтер’єрів;
 • вміти: - самостійно застосувати знання побудови перспективи у курсовому проектуванні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інженерна графіка
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття перспективи. Місце і значення перспективи в проектуванні; геометричні основи перспективи; суть методу центрального проектування; елементи побудови перспективи; перспектива прямої, точки та площини; поділ прямої на відрізки у перспективі; способи побудови перспективи, вибір точки зору, параметри кутів; спосіб архітекторів; побудова перспективи з двома та з одною точками сходу; спосіб прямокутних координат та перспективної сітки; композиція перспективи; перспектива інтер’єру, вибір точки зору, фронтальна перспектива інтер’єру та кутова перспектива інтер’єру.
Рекомендована література: 
 1. Короев Ю.И. Начертательная геометрия. — Москва, 1987. −319с.: ил.
 2. Климухин А.Г. Начертательная геометрия. — Москва, Стройиздат, 1973. — 367 с.: ил.
 3. Петерсен В.Е. Перспектива. — осква: Искусство, 1970.
 4. Ратничин В.М. Перспектива. — Киев: Вища школа, 1982. — 232 с.
 5. Рудаєв А.К. Сборник задач по начертательной геометри. — Москва-Ленинград, 1952. — 343 с.
 6. Русскевич Н.Л. Начертательная геометрия. — Харьков, 1961. — 331 с.
 7. Ткач Д.И, русскевич Н.Л., Ниринберг П.Р., Ткач М.Н. Архитектурное черчение: Справ очник. — К. Будівельник, 1991. — 272 с.
 8. Олешко О.П., Топилко С.І. Прикладна перспектива: методичні вказівки до курсу «Прикладна перспектива» для студентів ІІ-го курсу базового напряму 6.02.02 «Мистецтво» (частина перша). — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», — 2006. — 32 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 балів): контрольні роботи.
 • Підсумковий контроль ( 70 балів, диференційований залік): графічна частина 50 балів, теоретична частина 20 балів
 • .
Мова навчання: 
українська