Прикладна механіка та основи конструювання

Код модуля: 
ПТМ_6001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Ключковський Сергій Миронович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основи теорії механізмів приладів та засобів автоматизації виробництва, методи їх розрахунку в обсязі, необхідному для розв’язання виробничих, конструкторських та дослідницьких задач.
 • вміти виконувати розрахункові роботи пов’язані з аналізом та синтезом механізмів приладів та засобів автоматизації виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Фізика, Інженерна та комп'ютерна графіка.
 • кореквізити: Технологічні вимірювання та прилади, Механізація технологічних процес
ів.
Зміст навчального модуля: 
Основи розрахунків на міцність. Основи теорії механізмів. Передачі та типові деталі приладів та засобів автоматизації виробництва. З’єднання в приладобудуванні. Основи проектування механічних систем. Взаємо¬замінність і стандартизація в приладобудуванні. До¬пуски і посадки. Конструювання типових деталей приладів.
Рекомендована література: 
 1. Красковский Е.Я. и др. Расчет и конструирование механизмов приборов и вычислительных систем. М.: Высшая школа, 1991 г.
 2. Кореняко О.С. Теорія механізмів і машин. — К.: Вища школа, 1987 р.
 3. Писаренко Г.С. та інші. Опір матеріалів — К.: Вища школа, 1993 р.
 4. Милосердин Ю.В. и др. Расчет и конструирование механизмов приборов и установок. — М.: Машиностроение, 1985 г.
 5. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Варламова Л.П. Допуски и посадки. Обоснование выбора. — М.: Высшая школа, 1984.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, контрольні роботи
 • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід — залік): тестування (20%), письмово-усна форма (20%)
Мова навчання: 
українська