Прикладна механіка

Код модуля: 
ДМ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2 ), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття-16).
Лектори: 
к. т. н, професор Павлище В. Т.
Результати навчання: 
  • знати методи, норми та правила розрахунків і проектування елементів машин і конструкцій загального призначення;
  • уміти самостійно формулювати інженерні задачі, складати розрахункові схеми, призначати матеріали для виготовлення деталей, визначати розміри деталей за критеріями роботоздатності та створювати і оформляти конструкторську документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити : вища математика, фізика, інженерна графіка.
  • Кореквізити : металеві конструкції.
Зміст навчального модуля: 
Загальні принципи конструювання і розрахунку машин і конструкцій та їх елементів, з’єднань деталей машин, механічних передач обертового руху, осей і валів та їхніх опор, елементів приводів машин.
Рекомендована література: 
  1. Павлище В. Т., Харченко Є. В. та ін. Прикладна механіка. Навч. посіб. — Львів: Інтелект — Захід. 2004р. — 386 с.
  2. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник. — Львів:
  3. Афіша, 2003. — 557 с.
  4. Малащенко В. О., Павлище В. Т. Деталі машин. Збірник завдань та прикладів розрахунків: Навч. посіб. — Львів : Новий світ, 2008. — 136 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): контрольна робота, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (60 ): захист РГР.
Мова навчання: 
українська