Прикладна криптологія

Код модуля: 
БІТ_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб.роб — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Лагун Андрій Едуардович
Результати навчання: 
 • Знати основні методи криптографічного захисту інформації; прикладне застосування потокових, блокових систем шифрування.
 • Вміти проектувати та застосовувати симетричні та асиметричні криптосистеми, зокрема криптосистеми на основі еліптичних кривих.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Алгоритмічні основи криптології,
 • Криптографічні системи та протоколи.
кореквізити:
 • Методи та засоби криптоаналізу.
Зміст навчального модуля: 
Принципи захисту інформації в комп’ютерних системах та мережах за допомогою криптографічних методів, Практичне застосування криптографічних алгоритмів та протоколів, а також отримання загальної уяви про основні поняття криптографічного аналізу. Основні етапи розвитку криптології; загрози інформаційним ресурсам системи; криптографічні методи забезпечення захисту конфіденційності, цілісності й достовірності інформації, протоколи обміну ключами для організації доступності інформації; класифікація криптографічних систем захисту інформації; криптографічна стійкість шифрів; симетричні та асиметричні системи шифрування, основні переваги та недоліки; методи одержання випадкових і псевдовипадкових послідовностей; принципи організації мереж конфіденційного зв’язку; парольні системи розмежування доступу; електронний цифровий підпис; базові принципи програмно-апаратної реалізації сучасних криптографічних засобів і систем; криптоатаки: атака методом вичерпного перебору, імітація й підміна повідомлення (колізії хеш-функцій), підміна відкритих ключів.
Рекомендована література: 
 1. О.В.Вербіцький. Вступ до криптології. — Львів.: «ВНТЛ», 1998.
 2. И.М.Виноградов. Основы теории чисел. — М.: «Наука», 9-е издание 1981.
 3. В.Жельников. Криптография от папируса до компьютера. — М.: «ABF», 1996.
 4. К.Шеннон. Теория связи в секретных системах. В Работы по теории информации и кибернетике, — М.: Изд. Иностр. Лит., 1963. — с.333-402.
 5. М.Вельшенбах. Криптография на Си и С++ в действии. — М.: Триумф, 2004.
 6. Б.Шнайер. Прикладная криптография, 2-е издание: протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. — М.: Триумф, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, контрольні роботи, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): модульний контроль, екзамен, курсова робота
Мова навчання: 
українська