Прикладна інформатика, частина 2

Код модуля: 
ОМП_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 52 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Білущак Галина Іванівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни cтудент повинен знати:
 • прикладне програмне забезпечення: редактори текстів, електронні таблиці, системи керування базами даних, програми для математичних обчислень, засоби комунікацій;
 • етапи розв'язування задач оптимізації за допомогою комп'ютера;
 • основи методів оптимізації.
Студент повинен вміти:
 • користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;
 • використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач;
 • складати графічні схеми алгоритмів;
 • розв'язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • лінійна алгебра,
 • математичний аналіз,
 • теорія ймовірностей;
Кореквізити:
 • Теорія прийняття рішень,
 • Міжнародні інформаційні системи і технології,
 • Системний аналіз
 • Математичне моделювання і прогнозування в міжнародних відносинах
Зміст навчального модуля: 
 • Розв’язування задач лінійного програмування на площині.
 • Симплексний метод розв’язування задач лінійного програмування.Метод штучного базису.
 • Двоїстість у лінійному програмуванні і аналіз моделей на чутливість.
 • Метод Гоморі розв’язування задач лінійного цілочислового програмування.
 • Транспортна задача. Методи побудови початкового опорного плану. Метод потенціалів.
 • Задачі дробово-лінійного програмування та методи їх розв’язування.
 • Графічний метод розв’язування задач нелінійного програмування.
 • Екстремум функції багатьох змінних. Метод множників Лагранжа.
 • Опукле програмування. Задачі квадратичного програмування.
 • Сутність методів динамічного програмування розв’язування економічних задач.
 • Сутність методів динамічного програмування розв’язування економічних задач.
 • Основні поняття теорії ігор. Матричні ігри двох осіб. Основна теорема теорії ігор. Зведення задачі гри двох осіб до задачі лінійного програмування
Рекомендована література: 
 1. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое програмирование.-М.: «Высшая школа», 1980.
 2. Зайченко Ю.П. Исследование операций.-К.: «Вища школа», 1980.
 3. Акулич И.Л. Математическое програмирование в примерах и задачах.-М.: Высш.шк., 1985.
 4. Цегелик Г.Г. Лінійне програмування.-Львів, Світ, 1995.
 5. Комихман И.С. Сборник задач по математическому програмированию.-М. Высш.шк., 1975.
 6. Карманов В.Г. Математическое програмирование.-М. Наука, 1986.
 7. Романюк Т.П., Терещенко Т.О., Присенко Г.В., Городкова І.М. Математичне програмування.-К., ІЗМН. 1996.
 8. Линейное и нелинейное програмирование. Під ред. І.Н. Ляшенка.-К. Вища школа, 1975.
 9. Кісілевич В.В., Крупка З.І., Олексів І.Я., Брикса М.С., Бобик І.О., Квіт Р.І. Дослідження операцій. Завдання для лабораторних робіт студентам економічних спеціальностей.-Вид. ДУ «ЛП», 1998р.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування
Мова навчання: 
українська