Прикладна інформатика, частина 1

Код модуля: 
ОМП_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції — 32, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Білущак Галина Іванівна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни cтудент повинен знати:
 • прикладне програмне забезпечення: редактори текстів, електронні таблиці, системи керування базами даних, програми для математичних обчислень, засоби комунікацій;
 • етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера;
 • основи теорії алгоритмів
. Студент повинен вміти:
 • користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;
 • використовувати сучасне програмне забезпечення для розв’язування типових інженерних задач;
 • складати графічні схеми алгоритмів;
 • розв'язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • лінійна алгебра,
 • математичний аналіз;
Кореквізити:
 • «Теорія прийняття рішень»,
 • «Міжнародні інформаційні системи і технології»,
 • «Системний аналіз»,
 • «Математичне моделювання і прогнозування в міжнародних відносинах»
Зміст навчального модуля: 
 • Алгоритмізація процесів обробки даних
 • Визначення коренів алгебраїчних і трансцендентних рівнянь
 • Розв’язування систем лінійних та нелінійних алгебраїчних рівнянь
 • Методи інтерполяції та екстраполяції функцій Обробка експериментальних даних
 • Наближені методи обчислення визначених інтегралів
 • Наближені методи розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь
 • Наближені методи розв'язування диференціальних рівнянь в частинних похідних
Рекомендована література: 
 1. Демидович Б.П.,Марон И.А. Основы вычислительной математики.-М.:Наука, 1970.-352с.
 2. Бахвалов Н.С. Численные методы.Т1.- М.: Наука, 1975.- 631с.
 3. Копченова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах.-М.: Наука,1972.-252
 4. Анджейчак І.А., Анохін В.Є., Бойко І.М., Будз І.С., Федюк Є.М. Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи. Лекції.: Навчальний посібник. Ч 2. — Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2001. −152 с.
 5. Анджейчак І.А., Федюк Є.М., Анохінм В.Є., Будз І.С., Коваленко Т.Г. Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи. Навчальний посібник. Ч 1. — Львів: В-во Національного університету «Львівська політехніка», 2001. −100 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська