Прикладна геоінформатика

Код модуля: 
ФГІ_6010_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 80 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 48 год. Самостійна робота — 70 год.
Лектори: 
доц. Колб І.З.
Результати навчання: 
знати:
 • вимоги ГІС-систем до апаратного і системно-програмного забезпечення;
 • методи організації вводу просторово-координованих даних і карт різних форматів та призначення в середовищі інструментальних ГІС (в тому числі і в режимі on-line);
 • основні структурні елементи даних;
 • налагодження професійного відображення геоданих на екрані монітора;
 • загальну процедуру створення електронної карти, структуру картографічного зображення, методи та інструментарій для нанесення даних на карту;
 • використання тематичного картографування для аналізу даних; методи організації та візуалізації виборів;
 • технологію опрацювання растрових зображень; задачі, структуру та функціональне призначення фахових ГІС.
вміти:
 • здійснювати процедуру інсталяції спеціалізованих комп’ютерних програм, налагоджувати середовище (систему меню, діалогів та системні параметри) на конкретні режими роботи;
 • конвертувати цифрові дані різних форматів в процесі вводу/виводу в середовищі інструментальної ГІС здійснювати проективні перетворення цифрових карт;
 • наносити на карту та редагувати об’єкти різних типів, керувати режимом їх відображення та стильового оформлення;
 • опрацьовувати растри різних форматів та використовувати їх для редагування векторних карт;
 • проводити аналітичні операції: створювати тематичні карти, та здійснювати оверлейні операції, над різними шарами картографічного зображення;
 • організовувати вибори та здійснювати їх візуалізацію в оптимальному для аналізу прийняття рішень вигляді;
 • макетувати зображення для виводу на тверду основу (друк, вивід на плоттер).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи інженерної геодезії,
 • Основи картографії,
 • Основи фотограмметрії і ДЗ,
 • Бази і банки даних,
 • Мовні середовища інструментальних ГІС.
Зміст навчального модуля: 
Інформаційне забезпечення навігаційних пристроїв. Організація даних ДЗЗ для використання в середовищах інструментальних ГІС. Методи інтегрування геопросторових даних в Інтернет-додатки. Методи підготовки макетів електронних документів та звітів із застосуванням цифрових карт та представлення результатів геопросторового аналізу.
Рекомендована література: 
 1. Энди Митчел. Руководство по ГИС анализу.- Часть 1: Пространственные модели и взаимосвязь.: Пер. с англ. — Киев: ЗАО ЕКОММ Со; Стилос, 2000, — 198 с.
 2. MapInfo Professional (Русское издание). Справочник. 1992-1995. MapInfo Corporation. Troy, New Jork
 3. Internet ресурси: матеріали Web —вузлів СП «Дата+», ООО «Эсти-Мар» — http//www.tsti-map.ru,http//www.dataplus.ru, http//www.ecomm.kiev.ua
 4. Електронні матеріали журналу «Информационный бюллетень ГИС-асcоциации» (Рубрика-Страницы пользователя ): http//www.gisa.ru.
 5. MapInfo. Підручник користувач. Укр. Видання. ЗАТ «Intelligent Systems» 1985-1994.
 6. MapInfo Professional 4.5 (Русская версия). Дополнения. Русский перевод. 1998 Эсти — Мап.
 7. Інтернет джерела http://mapinfo/com
 8. Проектування та реалізація навігаційної карти для GPS-навігаторів типу Garmin // метод.вказівки до курсової роботи. Укл.: Колб І.З., Четверіков Б.В., — Львів, 2013.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська