Прикладна фотограмметрія

Код модуля: 
ФГІ_6011_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 80 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 48 год. Самостійна робота — 70 год.
Лектори: 
проф. Глотов В.М.
Результати навчання: 
знати:
 • теоретичні основи методів фотограмметрії, які застосовуються у прикладній інженерії, зокрема, у промисловому та цивільному будівництві, маркшейдерії, архітектурі, будівництві залізниць та автодоріг, суднодівництві, машинобудівництві, медицині, тощо;
 • методи створення планів — виконавчих знімань споруд і комунікацій на будівельних майданчиках;
 • методи складання та практичного використання фронтальних планів споруд; методи складання планів та визначення об’ємів видобутої породи відкритих гірничо-рудних кар’єрів;
 • аналітичні методи визначення кількісних параметрів різноманітних споруд, інженерних конструкцій, агрегатів тощо;
 • методи складання планів і карт на ЦФС «Дельта».
вміти:
 • виконувати фототеодолітне та цифрове наземне знімання різноманітних об’єктів;
 • отримувати кількісні характеристики об’єктів, які підлягають зніманню;
 • складати топографічні, фронтальні плани об’єктів та споруд на ЦФС «Дельта».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика: Всі розділи і теми програми;
 • Фізика: Механіка твердого тіла. Оптика. Геометрична оптика;
 • Геодезія, ч. 2: Створення геодезичної основи для фототеодолітного знімання. Методи прив’язки фототеодолітних знімків;
 • Основи вищої геодезії, ч. 1: Обчислення геодезичних широт, довгот, азимутів. Прямі прямокутні координати Гаусса-Крюгера. Методи розв’язку основних задач вищої геодезії;
 • Топографічне креслення: Топографічні шрифти, умовні знаки;
 • Фотограмметрія і ДЗ: Всі теми і розділи програми;
 • Аерокосмічні та наземні знімальні системи: Сучасна аерокосмічна знімальна апаратура. Фактори, які впливають на якість зображення. Технології отримання цифрових кольорових, лазерних, радіолокаційних, теплових, лазерних та інших видів зображень;
 • Основи комп’ютерної картографії: Зміст топографічних і тематичних планів та карт. Технологія складання цифрових планів і карт та їх видання.
Зміст навчального модуля: 
Задачі і зміст дисципліни. Історична довідка розвитку прикладної фотограмметрії. Системи координат та випадки знімання у НЦЗ. Формули для визначення просторових координат точок місцевості на знімках. Попередня оцінка точності визначення просторових координат об’єктів при наземному зніманні. Фотограмметрія в маркшейдерії. Визначення деформацій фотограмметричним та стереофотограмметричним методами. Фотограмметрія в архітектурі. Застосування фотограмметрії в дослідженні кінематичних процесів. Прикладне застосування методів фотограмметрії.
Рекомендована література: 
 1. Катушков В.О. та ін. Прикладна фотограмметрія. — Київ: ІСДО. — 1994.
 2. Дорожинський О., Тукай Л. Фотограмметрія. — Вид-во "«Львівська політехніка», 2008.
 3. Сердюков В.М. Фотограмметрия в промышленном и гражданском строитель-стве. — М.: Недра, 1977.
 4. Бруевич П.Н. и др.. Наземная фототопографическая съемка при инженерных изысканиях.
 5. Ворковастов К.С. и др.. Автоматизированная система маркшейдерського обеспечения каръеров. Справочное пособие. — М.:, Недра, 1991.
 6. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та нормативні акти.-У 2-х частинах. — Вінниця: Антекс. — 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Оцінювання студентів — у формі іспиту.
 • Сумарна оцінка з теоретичного і практичного курсу — 100 балів.
Мова навчання: 
українська