Прикладна фотограмметрія

Код модуля: 
КГМ_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 16 год. Всього аудиторних – 32 год. Самостійна робота – 28 год.
Лектори: 
 • Лектор: професор Глотов В. М.
 • Лабораторні заняття: професор Глотов В. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • теоретичні основи методів фотограмметрії, які застосовуються у прикладній картографії, зокрема, при складанні планів і карт об’єктів місцевості методом наземного цифрового знімання; методи складання планів і карт на ЦФС «Дельта».
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • виконувати фототеодолітне та цифрове наземне знімання різноманітних об’єктів; отримувати кількісні характеристики об’єктів, які підлягають зніманню; сладати топографічні плани на ЦФС «Дельта».
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи вищої геодезії
 • Основи фотограмметрії
 • Основи комп’ютерної картографії
Зміст навчального модуля: 
Основи наземного фототеодолітного знімання. Задачі і зміст прикладної фотограмметрії. Історична довідка розвитку прикладної фотограмметрії. Системи координат при наземному цифровому зніманні та основні формули. Будова цифрових фототеодолітів та цифрових фототеодолітних камер. Польові фотограмметричні і геодезичні роботи з отримання фото- і цифрових зображень об’єктів та геодезичної опори. Складання топографічних планів місцевості цифровим стереофотограмметричним методом.
Рекомендована література: 
 1. Катушков В. О. та ін. Прикладна фотограмметрія. — Київ, ІСДО. — 1994.
 2. Дорожинський О., Тукай Л. Фотограмметрія. Вид-во «Львівська політехніка», 2008.
 3. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії. Вид-во «Львівська політехніка», 2002.
 4. Топографо-геодезична та картографічна діяльність. Законодавчі та нормативні акти. — У 2-х частинах. — Вінниця: Антекс. — 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр. В кінці семестру передбачено залік. Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська