Протиаварійна режимна автоматика електроенергетичних систем

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні заняття — 32, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Коновал Володимир Семенович
Результати навчання: 
знати:
 • причини виникнення та розвитку системних аварій;
 • фізичну суть та якісну картину перехідних процесів, які виникають під час системних аварій;
 • принципи діяння різних засобів протиаварійного керування та межі їх застосування;
 • структуру системи протиаварійного керування;
 • принципи схемної та машинної реалізації засобів протиаварійної автоматики;
 • шляхи подальшого розвитку протиаварійного керування;
вміти:
 • аналізувати стан ЕЕС та виявляти режими, які вимагають протиаварійного керування;
 • розраховувати координати аварійних режимів, необхідні для подальшого вибору способів діянь на ЕЕС;
 • вибирати принципи діяння на ЕЕС в аварійних ситуаціях та визначати їх інтенсивність;
 • вибирати пристрої автоматики попередження чи ліквідації асинхронного режиму та розраховувати їх уставки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Розрахунок автоматики електричних систем.
 • Основи оперативно-диспетчерського керування електроенергетичними системами.
кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Причини виникнення системних аварій та характерні етапи їх розвитку. Ліквідація наслідків аварій та відновлення нормального режиму роботи ЕЕС. Цілі та задачі протиаварійного керування. Призначення та види протиаварійного керування. Засоби протиаварійного керування. Централізовані та децентралізовані пристрої протиаварійного керування. Принципи побудови пристроїв протиаварійної автоматики. Автоматика відвернення втрати стійкості. Асинхронний режим та його наслідки. Пристрої автоматики попередження (припинення) асинхронного режиму. Пристрої обмеження зниження частоти, підвищення частоти, зниження напруги, підвищення напруги, перевантаження обладнання. Координація засобів протиаварійної автоматики. Ефективність протиаварійного керування.
Рекомендована література: 
 1. Букович Н.В. Протиаварійна режимна автоматика електроенергетичних систем: Навчальний посібник. — Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003. — 224 с.
 2. Букович Н.В. Автоматика електроенергетичних систем: Навчальний посібник. — К.: ІЗМН, 1998. — 280 с.
 3. Кащеев Л.А. Автоматическое протиаварийное управление в электроенергетических системах. — М.: Энергия, 1996.
 4. Совалов С.А. Протиаварийное управление в энергосистемах. — М.: Энергоатомиздат, 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, виконання індивідуальних завдань (розрахунково-графічних робіт — РГР), самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
екзамен за результатами поточного контролю (ПК) та екзаменаційного контролю (ЕК):
 • поточний контроль — 30%, у т.ч. письмові звіти з лабораторних робіт — 21%, тематичний контроль знань — 0%, письмовий звіт з індивідуального завдання (РГР) — 9%;
 • екзаменаційний контроль — 70%, у тому числі письмова компонента — 64%, усна компонента — 6%
Мова навчання: 
українська