Процесне управління

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Люльчак З.С.;
 • практичні заняття проводить асистент Гайванович Н.В.
Результати навчання: 
знати:
 • предмет та завдання навчальної дисципліни;
 • сутність концептуальних основ процесного управління, термінології та методології дослідження закономірностей функціонування та розвитку системних об’єктів;
 • сутність теорії систем, основну мету та завдання системного аналізу, як методологічної основи теорії та практики моделювання бізнес- процесів в діяльності підприємства;
 • усвідомлення значущості системного аналізу бізнес- процесів у відтворенні сучасного вітчизняного підприємства;
 • основні підходи до проведення процедур делегування повноважень моделювання бізнес-процесів керівникам середньої ланки для зниження рутинного навантаження на топ-менеджерів підприємства;
 • принципи й методи вимірювання та безперервного покращення логістичних бізнес-процесів підприємства;
 • основні положення розробки і впровадження на підприємстві системи управління логістичними бізнес-процесами при впровадженні системи менеджменту якості;
вміти:
 • проводити дослідження можливостей бізнес-моделювання у діяльності підприємства, видів та прикладів його практичного використання;
 • оволодіти навичками системного підходу до моделювання бізнес- процесів в діяльності промислового підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Менеджмент;
 • Самоменеджмент
кореквізити:
 • Інформаційні системи і технології в логістиці
Зміст навчального модуля: 
Передумови застосування процесного управління на підприємствах. Основи процесного управління підприємством. Моделювання бізнес-процесів підприємства. Застосування реінжинірингу бізнес-процесів у сучасному менеджменті. Особливості впровадження реінжинірингу бізнес-процесів у діяльність підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе/ Хаммер М., Чампи Д. − СПб.: СПбГ,1997. − 322 с.
 2. Ротер М. Учитесь видеть бизнес-процессы: Практика построения карт потоков создания ценности/ Майкл Ротер, Джон Шук; пер. с англ. − М.: Альпина Бизнес Букс: CBSD, Центр развития деловых навыков, 2005. − 144 с.
 3. Джестон Д. Управление бизнес-процессами. Практическое руководство по успешной реализации проектов/ Джестон Д., Нелис Й.; пер. с англ. − СПб.: Имвол-Плюс, 2008. − 512 с.
 4. Елеферов В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление/ Елифиров В.Г., Репин В.В. − М.: Диалог-МИФИ, 2002. − 224 с.
 5. Робсон М Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / М. Робсон, Ф.Уллах.: Пер. с англ. под ред.Н.Д.Зриашвили. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. − 224.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%, семестровий іспит): семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська