Промислові теплоелектроцентралі

Код модуля: 
ТТЕС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Кравець Тарас Юрійович
Результати навчання: 
 • знати характерні особливості роботи промислових ТЕЦ, технологічні схеми ТЕЦ, а також показники теплової економічності, характеристики систем енергопостачання, теплові схеми і характеристики газотурбінних устав на ТЕЦ, характеристики парогазових устав ТЕЦ, технологічну структуру електростанцій;
 • вміти розробляти технологічні схеми ТЕЦ, розраховувати теплові схеми паротурбінних устав, газотурбінних устав, визначати енергетичні характеристики обладнання ТЕЦ, виконувати техніко-економічний аналіз ТЕЦ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • технічна термодинаміка,
 • установки захисту природи в енергетиці,
 • теплотехнічні процеси і установки;
кореквізити:
 • маневрені режими роботи теплових двигунів.
Зміст навчального модуля: 
Структура технологічних схем електричних станцій. Основні показники роботи ТЕЦ. Енергетика України — проблеми і шляхи вирішення. Паротурбінні електричні станції. Теплова економічність ТЕЦ при комбінованому виробітку тепла і електричної енергії. Структура енергетичного господарства промислового підприємства. Використання вторинних енергоресурсів на промислових підприємствах. Вибір системи енергопостачання. Характеристика споживачів тепла. Використання газотурбінних і парогазових технологій на промислових ТЕЦ. Відпуск пари споживачам. Вимоги до якості живильної і мережної води. Теплова схема паротурбінної електричної станції. Газотурбінні двигуни і установки. Газотурбінні, парогазові і дизельні електричні станції. Парогазові установки. Системи водопостачання промислових ТЕЦ. Вибір потужності і основного обладнання електричних станцій.
Рекомендована література: 
 1. Кондратенко В.С. Промислові станції для вироблення електричної та теплової енергії. — К: Основи, 2009. — 370 с.
 2. Янко П.І. Мисак Й.С. Режими експлуатації енергетичних котлів. — Львів НВФ «Українські технології», 2004. — 370 с.
 3. Соколов Е.Я. Промышленные тепловые электрические станции — М.: Энергия, 1979. — 296 с.
 4. Мисак Й.С., Гнатишин Я.М., Івасик Я.Ф. Паливні пристрої низькосортних палив: Навч. Посібник. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2002. — 136 с.
 5. Булгаков К.В. Энергоснабжение промышленных предприятий — Энергия, 1966.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): робота на практичних заняттях, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%), контрольна робота.
Мова навчання: 
українська