Промислова робототехніка

Код модуля: 
МАМ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., асистент Гурський Володимир Миколайович
Результати навчання: 
 • знати загальні основи та тенденції розвитку сучасних промислових роботів (ПР), типові конструкції ПР та принципи їх дії;
 • уміти проводити структурний та кінематичний аналіз ПР з використанням прикладного програмного забезпечення та комп’ютера, оптимізовувати схеми ПР під конкретні зони обслуговування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Вища математика.
 • Нарисна геометрія.
 • Фізика.
 • Теорія механізмів і машин.
 • Теоретична механіка.
 • Гідропневмоавтоматика.
Зміст навчального модуля: 
Причини та передумови створення промислових роботів (ПР). Принцип дії та характеристика ПР. Терміни і визначення. Класифікація ПР. Сучасний стан в області створення та застосування ПР. Кінематичні схеми маніпуляторів. Структурний та кінематичний аналіз ПР з використанням матриць перетворення. Робочі органи ПР. Приводи ПР.
Рекомендована література: 
 1. Костюк В. І., Спину Г. О., Ямпольський Л. С., Ткач М. М. Робототехніка: Підручник. — К.: Вища шк., 1994. — 447 с.
 2. Ямпольський Л. С., Мельничук П. П., Самотокін Б. Б., Поліщук М. М., Ткач М. М. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник .- Ж.: ЖДТУ, 2005. — 680 с. + Мультимедійний курс (СD — диск).
 3. Спину Г. А. Промышленные роботы. Конструирование и применение. — К.: Вища шк., 1991. — 311 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%, іспит): тестування.
Мова навчання: 
українська