Програмування текстових і графічних зображень

Код модуля: 
АСУ_6044_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 234 (кредитів ЄКТС — 6,5); аудиторні години — 112 (лекції — 64, лаб. роб. — 48)
Лектори: 
к.т.н., доц. Шпак Зореслава Ярославівна
Результати навчання: 
  • знати способи формування зображень у текстових і графічних режимах роботи комп’ютера; синтаксис, семантику та функціональні можливості мови програмування С;
  • уміти застосовувати набуті знання для програмування та реалізації базових задач опрацювання текстової і графічної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • модуль «Інформатика»
кореквізити:
  • модуль «Системне програмування та ОС»
Зміст навчального модуля: 
Способи програмування текстових і графічних зображень. Структура та основні компоненти C-програм (директиви препроцесора, функції, оператори, операції та вирази). Форматоване та консольне введення-виведення даних. Опрацювання масивів, символьних рядків і текстів та структур. Створення та застосування функцій. Програмування динамічних структур даних. Обмін інформацією з файлами, редагування файлів. Безпосереднє формування екранних зображень та застосування засобів BIOS. Побудова графічних зображень за допомогою BGI-інтерфейсу.
Рекомендована література: 
  1. Шпак З.Я. Програмування мовою С. — Оріяна-Нова, 2006. — 432 с.
  2. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 600 с.
  3. Касаткин А.И., Вальвачев А.Н. Профессиональное программирование на языке Си. Управление ресурсами. — Минск: Вышэйшая школа, 1992. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль знань та два контрольні заходи; семестровий контроль у формі письмового екзамену.
  • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська, англійська