Програмування комп’ютерної графіки

Код модуля: 
БІТ_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. зан. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Мороз Леонід Васильович
Результати навчання: 
 • знати характеристики та функціональні можливості графічних засобів персональних комп’ютерів;
 • вміти будувати графічні зображення та керувати їх характеристиками в різних системах програмування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • алгоритмічні мови та програмування.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні напрямки та області використання КГ. Алгоритми растрової графіки- алгоритми малювання прямої, кола, еліпса, гіперболи, параболи. Базові двовимірні геометричні перетворення. Матричні представлення та однорідні координати. Складні двовимірні перетворення. Тривимірні перетворення — тривимірна трансляція, тривимірні повороти, масштабування, зсуви. Моделі кольору та використання кольору. Властивості світла, моделі світла, стандартні основні кольори та діаграми світла. Включення драйверів і шрифтів в тіло програми. Вивід тексту в графічному режимі: Встановлення типу шрифту; управління параметрами шрифту; управління виводом тексту.
Рекомендована література: 
 1. П. Ньюмен, Р.Спрулл, «Основы интерактивной машинной графики» — Москва: Мир, 1976.
 2. Дж. Фоли, А. вэн Дэм, «Основы интерактивной машинной графики» — Москва: Мир, 1987.
 3. В. Гилой, «Интерактивная машинная графика» — Москва: Мир, 1981.
 4. Д. Роджерс, «Алгоритмы основы машинной графики» — Москва: Мир, 1989.
 5. Е.А. Никулин «Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики» — Санкт-Петербург: «БХВ-Петербург» 2005.
 6. А. Ю. Поляков «Методы и алгоритмы «Компьютерной графики в примерах на Visiual C++» — Санкт- Петербург: «БХВ-Петербург» 2002.
 7. Загляднов И.Ю., Касаткин В.Н. «Построение изображений на экране персональной ЭВМ» — К.: Техника, 1990.
 8. Т.О. Блінова, В.М. Порєв «Компьютерна графіка» — Київ: Юніор, 2004.
 9. Шикин Е.В., Боресков А. В., «Компьютерная графика. Полигональные модели» — М.: ДИАЛОГ—МИФИ. 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, графічно-розрахункова робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час лабораторних занять
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%), графічно-розрахункова робота (20%)
Мова навчання: 
українська, російська