Програмування комп’ютерної графіки

Код модуля: 
КСА_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторних год. — 32 (лекцій — 16, лабор. — 16)
Лектори: 
ст. викладач Лопачак Олег Миколайович
Результати навчання: 
 • знати: характеристики та функціональні можливості графічних засобів персональних комп’ютерів типу ІВМ РС.
 • керувати режимами роботи відеодисплеїв в системі програмування Turbo Pascal;
 • будувати графічні зображення та керувати їх характеристиками в системі програмування Turbo Pascal;
 • керувати вводом-виводом графічної інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Алгоритмічні мови та програмування.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Технічні основи відображення інформації на екрані дисплея: організація відеопам’яті в текстовому і графічному режимах; типи дисплеїв; основні режими роботи відеоадаптерів. Архітектура та принцип роботи відеоадаптерів: адаптер CGA; адаптери EGA та VGA. Управління графічним режимом роботи відеодисплея в системі Turbo Pascal. Побудова елементарних графічних зображень. Геометричні перетворення на екрані дисплея. Збереження і видача графічних зображень на диск.
Рекомендована література: 
 1. Фролов А.В., Фролов Г.В. Программирование видеоадаптеров CGA, EGA и VGA — М.: Диалог-МИФИ, 1992.
 2. Фаронов В.В. Программирование на персональных ЭВМ в среде Турбо-Паскаль. 2-е изд. — М.: Изд-во МГТУ, 1992.
 3. Белецкий Ян. Турбо Паскаль с графикой для персональных компьютеров: Пер. с пол. — М.: Машиностроение, 1991.
 4. Прокофьев Б.П., Сухарев Н.Н., Храмов Ю.Е. Графические средства Turbo С и Turbo С++. — М.: Финансы и статистика, СП Ланит, 1992.
 5. Фоли Дж., Вэн Дэм А. Основы интерактивной машинной графики: в 2-х кн. Пер. с англ. — М.: Мир, 1985.
 6. Эгрон Ж. Синтез изображений. Базовые алгоритмы: Пер. с франц. — М.: Радио и связь, 1993.
 7. Загляднов И.Ю., Касаткин В.Н. Построение изображений на экране персональной ЭВМ. — К.: Тэхника, 1990.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота.
 • Підсумковий контроль (70% контрольний захід, залік).
Мова навчання: 
українська