Програмування і комп’ютерні технології у виробництві

Код модуля: 
МАМ_8019_СО2
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — ); аудиторних годин — 64 (лекції — 32; лаб. роб. — 32); сам. роб. — 56 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Зелінський Ігор Дмитрович
Результати навчання: 
 • Знати:
 • основні принципи дії та характеристики цифрових ЕОМ;
 • принципи складання алгоритмів роботи ПК та відповідних їм блок-схем;
 • основні принципи побудови комп’ютерної мережі та основні способи роботи з нею.
 • Вміти:
 • складати блок-схеми алгоритмів обчислень та програми для персональних комп’ютерів;
 • працювати з основними програмами роботи з мережею, та мереженим обладнанням.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Поперередні: Електроніка та мікропроцесорна техніка.
Зміст навчального модуля: 
Поняття про алгоритми, блок-схеми алгоритмів, елементи математичного моделювання прикладних задач механіки, мова програмування як основний засіб розв’язання задач на персональних комп’ютерах, характеристика мов програмування, програмування за допомогою С++, основи побудови комп’ютерних мереж.
Рекомендована література: 
 1. Алгоритмізація і основи програмування: Навч. посіб. / Круподьорова Л. М. — Вінниця, 2005, — 167с.
 2. Башмаков А. И., Башмаков И. А. Интеллектуальные информационные технологии: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. — 304 с.: ил.
 3. Г. Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++, 2-е изд./ Пер. с англ. — М.: «Издательство БИНОМ», СПб.: «Невский диалект», 1999 г. — 560 стр.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні роботи, самостійна
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (25 % — захист лаб. робіт, виконання контрольної роботи).
 • Підсумковий контроль (75 % — залік).
Мова навчання: 
українська