Програмування для систем реального часу

Код модуля: 
ЕОМ_6048_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81, аудиторних — 48 (лекції — 32, лаб. — 16, практичні — 0).
Лектори: 
к. т. н., доцент каф. ЕОМ Кремінь Віктор Тадейович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
 • Вміти самостійно виконати аналіз поставленої задачі, при потребі, здійснити вибір типу процесорної платформи і тип операційної системи, на основі якої буде здійснюватися розробка програмного забезпечення системи реального часу.
 • Здійснити розробку, відлагодження і супровід програмного забезпечення сис-тем реального часу.
 • Здійснити самостійно розробку нескладної системи реального часу у відповід-ності із поставленими розробнику задачами, виконати адаптацію існуючої сис-теми реального часу під конкретні потреби.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Периферійні пристрої,
 • основи програмування засобів обчислювальної техніки,
 • вимірювальні обчислювальні системи,
 • засоби системного програмування.
Зміст навчального модуля: 
Приклади систем реального часу, особливості обробки інформації в таких системах, базові сервіси операційної системи реального часу. Використання цих механізмів для організації синхронного та асинхронного обміну повідомленнями між задачами. Організація взаємодії обробник переривання – задача.
Рекомендована література: 
 1. Jean J. Labrosse, MicroC/OS-II, The Real-Time Kernel, R&D Books, 1998.
 2. Роб Кертен, Введение в QNX Neutrino 2, ООО «Издательство Петрополис», 2001, 480 с.
 3. Bruce Powel Douglass, Real-Time Design Patterns: Robust Scalable Architecture for Real-Time Systems, Addison Wesley, 528p.
 4. QNX системна архітектура, переклад з англійської SWD Systems LTD;
 5. Michael Barr, Programming Embedded Systems in C and C++, O’Reilly , 1999;
 6. David B. Stewart, Twenty-Five Most Common Mistakes with Real-Time Software Development
 7. Albert M. K. Cheng, Real-Time Systems: Scheduling, Analysis, 2002 John Wiley & Sons, Inc.
 8. Mathai Joseph, Real-time Systems Specification, Verification and Analysis, Prentice Hall International, 1996, 290p
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40%: виконання індивідуальних завдань з лабораторних та практичних робот, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системне програмування