Програмування для систем реального часу

Код модуля: 
АТХП_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 64 (лекції — 32,лаб.роб.— 32)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Грень Ярослав Володимирович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати особливості роботи системи реального часу, принципи побудови алгоритмів, специфіку алгоритмічних мов, що використовуються для написання прикладних програм реального часу, особливості операційних систем реального часу, принципи програмування на рівні портів вводу/виводу
 • уміти будувати алгоритми для систем реального часу, програмувати для систем реального часу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • програмування та алгоритмічні мови,
 • комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт,
 • мікропроцесорна техніка,
 • електроніка та мікросхемотехніка
Зміст навчального модуля: 
Означення системи реального часу. Керування на основі послідовного програмування. Керування на основі переривань. Послідовне програмування та програмування задач реального часу. Методи програмування в реальному часі. Алгоритми задач реального часу. Операційні системи реального часу. Архітектура операційних системи реального часу. Планування та диспетчеризація задач реального часу. Синхронізація задач. Міжзадачні комунікації. Огляд ОСРЧ. Переривання. Механізми переривань з опитуванням та векторний. Диспетчеризація переривань. Контролер переривань. Перехоплення переривань. Програми опрацювання переривань.. Таймери. Годинник реального часу. Програмування таймера. Сторожовий таймер. Послідовні інтерфейси. Паралельні інтерфейси. Оптимізація програмного забезпечення систем реального часу. Оптимізація за швидкодією. Оптимізація за обсягом. Оптимізація високого та середнього рівнів. Машинно-залежні методи оптимізації.
Рекомендована література: 
 1. Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и Unix.-М.: ДМК Прес, 2000. —608 с.
 2. Буч Г. Обьектно-ориентирований анализ и проектирование с примереми приложений на С++, 2-е изд./Пер. с анг. — М.: «Издательство Бином», СПб.: «Невський диалект», 2000.-560 с.
 3. Сван Т. Освоение Borland C++. Практический курс. — К.: «Диалектика», 1996.-544 с.
 4. Секунов Н.Ю. Самоучитель Visual C++. — СПб.: Санкт -Петербург, 1999. — 960 с.
 5. Лейнекер Р. Єнциклопедия Visual C++. — СПб.: Издательство «Питер», 1999. — 1152 с.
 6. Шамис В.А. С++Builder. Техника візуального програмирования. — М.: «Нолидж», 2000. —656 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, контрольно-розрахункова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль(30%): письмові звіти з лабораторних робіт та працездатна програма, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік):розрахунково-графічна робота з працездатною програмою
Мова навчання: 
українська