Програмування, частина 4: Інженерія програмного забезпечення

Код модуля: 
ЕОМ_6032_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
кількість годин — 180, аудиторних — 80 (лекції — 32, лаб — 32, практичні — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. каф. ЕОМ Карпін Олександр Олександрович
Результати навчання: 
 • знати методи аналізу, проектування, реалізації, верифікації та тестування програмних систем, а також такі методи інженерії програмного забезпечення як керування проектом, ризиками та якістю систем, що проектуються;
 • вміти працювати на всіх етапах розробки та супроводу програмного забезпечення;
 • розробити програмну систему та супроводжувальну документацію.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Програмування, частина 1 (Основи алгоритмізації та програмування),
 • Програмування, частина 2 (Об’єктно-орієнтоване програмування),
 • Програмування, частина 3 (Структури даних та алгоритми).
Зміст навчального модуля: 
Проблеми розробки складних програмних систем. Життєвий цикл та процеси розробки програмних систем. Уніфікований процес розробки та екстремальне програмування. Методи визначення вимог в програмній інженерії. Методи аналізу та побудови моделей предметної галузі. Методи верифікації та тестування програм і систем. Моделі якості та надійності в програмній інженерії. Засоби та інструменти програмної інженерії. Компонентні технології і розробка розподіленого ПЗ. Компонентні технології розробки web-застосувань. Розвиток компонентних технологій.
Рекомендована література: 
 1. Лаврищева Е.М., Петрухин В.А. Методы и средства инженерии программного обеспечения. Учебник // — Московский физико-технический институт. 2006. — 304 с.
 2. В. В. Кулямин. Технологии программирования. Компонентный подход // — М.: Интернет-университет информационных технологий, Бином, http://www.ispras.ru/~kuliamin/lectures-sdt/sdt-book-2006.pdf. — 2006. — 314 с.
 3. Жоголев Е.А. Технология программирования // — М.: Научный Мир. 2004. — 216 с.
 4. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов // — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2002. — 241 с.
 5. Саммервил И. Инженерия программного обеспечения. 6-издание // — Москва — Санкт-Петербург — Киев: 2002. — 623 с.
 6. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. Практическое руководство. 3-е издание. Пер. с англ. // — М.: Издательский дом «Вильямс». 2009. — 736 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль 40%: виконання індивідуальних завдань з лабораторних та практичних робот, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен).
Мова навчання: 
українська