Програмування, частина 3: Структури даних та алгоритми

Код модуля: 
ЕОМ_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Лисак Таісія Арсентіївна
Результати навчання: 
 • знати сутність основних концепцій теорії програмування, рівні абстракції даних, структури даних, алгоритми та методи моделювання з використанням структур даних, стандарти розробки програмного забезпечення та сучасні системи програмування;
 • вміти працювати в операційному середовищі глобальних інформаційних комп’ютерних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Комп’ютерна електроніка,
 • системне програмування,
 • комп’ютерні мережі
кореквізити:
 • Системне адміністрування комп’ютерних систем та мереж
Зміст навчального модуля: 
Організація функціонування глобальних інформаційних мереж, різновиди комп’ютерних інформаційних технологій, веб-орієнтовані сервіси.
Рекомендована література: 
 1. Буров Є. Комп’ютерні мережі. — Львів: 2002.
 2. Мильвидский А.Р. Руководство по глобальной компъютерной сети — Internet.SOFTCOM,Ltd. 1994.( Internet).
 3. Храмцов П. Организация и администрирование почтовых и файловых серверов Internet. 1996. Cit FORUM (Internet).
 4. В.Л. Бройдо.Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. — С.-П.: «Питер», 2002.
 5. В.Г. Олифер, Н.А.Олифер.Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. — С.-П.: «Питер», 2002.
 6. Эд Крол. Все об Internet. — Киев: BHV, 1995.
 7. Березко Л.О. Організація глобальної мережі Internet. Конспект лекцій з дисципліни «Глобальні інформаційні мережі», — Львів: НУ ЛП, 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %): модульні контрольні роботи, екзамен
Мова навчання: 
українська