Програмування, частина 2: Об’єктно орієнтоване програмування

Код модуля: 
ЕОМ_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4,0), аудиторні години — 64 (лекції — 32, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
ст. викладач Мороз Іван Володимирович
Результати навчання: 
 • розуміти теоретичні основи об’єктно-орієнтованого програмування;
 • знати прийоми об’єктно-орієнтованого програмування аналізу;
 • володіти прийомами програмування з використанням методів об’єктно-орієнтованого програмування.
 • вміти аналізувати предметну область, що моделюється застосовуючи об’єктно-орієнтовані підходи;
 • вміти розробляти програмне забезпечення із застосуванням об’єктно-орієнтованих підходів та сучасних інструментальних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Організація та функціонування комп’ютерів;
 • Алгоритмізація та програмування.
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Об’єктна модель. Основні концепції мови програмування С++. Класи: інтерфейс і реалізація. Застосування методів об’єктно-орієнтованого програмування: об’єктно-орієнтована мова С++ та її стандартна бібліотека, перевантаження операторів, шаблони.
Рекомендована література: 
 1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на С++. Второе издание. — М.: «Издательство Бином», 1999.
 2. Страуструп Б. Язык программирования С++. Третье издание. — М.: «Издательство Бином», 1999.
 3. Грегори К. Использование Visual С++. Специальное издание. — М.: «Диалектика», 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, опитування;
 • Підсумковий контроль (70%): контрольний захід — письмова форма, екзамен — письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська