Програмування, частина 1: Основи алгоритмізації та програмування

Код модуля: 
ЕОМ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин: 252 (кредитів ЄКТС — 7); аудиторні години — 112 (лекцій — 48, лабор. — 32, практ. — 32)
Лектори: 
ст.викл. Опир Юрій Мирославович
Результати навчання: 
 • знати основи алгоритмізації задач;
 • знати основи програмування на мові С і вміти застосовувати їх при розв’язуванні задач;
 • вміти програмувати, підлагоджувати та виконувати конкретні задачі;
 • мати навики роботи в конкретному операційному середовищі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: — .
 • кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Поняття алгоритму, правила запису алгоритмів з допомогою блок-схем, алгоритмізація задач, поняття алгоритмічної мови, компіляція програми, структура програми на мові С, елементи мови С (константи, ідентифікатори, операції), типи даних, оператори мови С, опис функцій на мові С, масиви, робота з рядковими даними, файлами, структурами та вказівниками.
Рекомендована література: 
 1. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке С. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 600 с.
 2. Кочан Стефан. Программирование на языке С. — М.: из-во Вильямс, 2007. 496 с.
 3. Мартынов Н.Н. Информатика: С для начинающих. — М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. — 304 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування з лабораторних робіт та практичних занять
 • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен)
Мова навчання: 
українська