Програмний захист інформації

Код модуля: 
ЗІ_6085_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 16, лаб.роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Отенко Віктор Іванович
Результати навчання: 
  • знати основні принципи побудови та функціонування руйнівних програмних засобів, за допомогою яких здійснюється несанкціонований доступ до програмного забезпечення;
  • уміти використовувати набуті знання з принципів побудови та застосування основних програмних та програмно-апаратних засобів захисту програмного забезпечення та іншої інформації в комп’ютерних системах в своїй практичній діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • алгоритмічні мови та програмування,
  • методи та засоби захисту інформації.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Безпека компонентів комп’ютерних систем, копіювання інформації та її захист від неавторизованої сторони. Класифікація видів несанкціонованого доступу до компонентів комп’ютерних систем. Характеристики безпеки компонентів комп’ютерних систем і види загроз. Категорії засобів захисту програмного забезпечення. Копіювання інформації та її захист від неавторизованої сторони. Засоби захисту програмного забезпечення. Засоби власного захисту. Розробники і хакери. Захист програм від дизасемблювання та налагодження. Захист програм від копіювання. Методи і засоби зберігання ключової інформації. Комп’ютерні віруси. Програмні закладки. Класифікація і методи впровадження програмних закладок. Програмне забезпечення захисту інформації. Ідентифікація програм. Захист від зміни і контроль цілісності. Захист від руйнівних програмних впливів.
Рекомендована література: 
  1. Гроувер Д., Сатер Р., Фипс Дж. и др. Защита программного обеспечения. // Пер. с англ. // Под редакцией Д. Гроувера — М.: Мир, 1992. — 285 с.
  2. Щербаков А. Защита от копирования. Построение программных средств. Практические рекомендации. — М.: Эдель. 1992. — 80 с.
  3. Корченко А.Г. Несанкционированный доступ к компьютерным системам и методы защиты. Учебное пособие. — К.: КМУГА.-1998. — 116 с.
  4. Корченко О.Г., Морозов А.С. Захист та зламування програм. Навчальний посібник. — К.: НАУ. 2001. — 84 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (70 %): екзамен
Мова навчання: 
українська