Програмні засоби систем мультимедіа

Код модуля: 
ЕОМ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2.25), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Квурт Леонід Семенович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати функціональні можливості комп’ютерних засобів з розробки та візуалізації мультимедійної інформації;
  • уміти використовувати набуті знання при розробці та використанні мультимедійних додатків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пре реквізити:Архітектура комп’ютерів,
  • кореквізити: Проектування систем реального часу
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття та сфери застосування систем мультимедіа, особливості створення та використання текстової, графічної, звукової та анімаційної інформації у єдиному мультимедійному форматі, вивчення апаратних та програмних засобів для роботи з мультимедійною інформацією.
Рекомендована література: 
  1. Чепмен Найджел, Чепмен Дженни. Цифровые технологии мультимедиа.- М.: Вильямс, 2006. — 624 с.
  2. Квурт Л.С., Хомич С.В. Курс лекцій з дисципліни «Системи мультимедіа». Електронний варіант посібника.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль(40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота
  • Підсумковий контроль (60%, контрольний захід, залік).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системне програмування