Програмні засоби автоматизації обробки текстової та графічної інформації

Код модуля: 
АСУ_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Кинаш Юрій Євстахійович
Результати навчання: 
  • знати: сучасні технології створення виконуваних проектів, як незалежних програм так і окремих сервісів.,
  • уміти проектувати програмне забезпечення для обробки інформації в комп’ютерно-видавничих системах та системах управління. Окрім цього завданням є вивчення та засвоєння процедурного VBA для автоматизації обробки текстової та графічної інформації; розробка функціональних програм в середовищах, які підтримують VBA.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Об’єктно-орієнтоване програмування,
  • Основи електронного документообігу.
Зміст навчального модуля: 
Сучасні технології та програмні засоби автоматизації обробки текстової та графічної інформації. Стандартні елементи управління Visual Basic. Робота з колекціями елементів. Створення меню загального призначення та контекстних. Панелі інструментів. Діалоги. Розробка користувацьких діалогових вікон. Математичні оператори, робота зі стрінгами, робота з базами даних.
Рекомендована література: 
  1. Кларк Д. Объектно-ориентированное программирование в Visual Basic.NET. Библиотека програмиста. — С-Пб: «Питер», 2003. — 352 с.
  2. Уокенбах Д. Профессиональное программирование на VBA в Microsoft Office Excel 2003. — K.: Диалектика, 2006. — 800 с.
  3. Джелен Б., Сирстад Т. Применение VBA и макросов в Microsoft Office Excel. — М.; СПб.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 624 с.
  4. Jesse Liberty. Programming Visual Basic 2005. O’Reilly, 2005. — 568 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, екзаменаційний контроль): тестування, усне опитування
Мова навчання: 
українська, англійська