Програмне забезпечення мехатронних засобів

Код модуля: 
ПТМ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції — 32, лабораторні — 32)
Лектори: 
д.т.н., професор Івахів Орест Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основи побудови програмного забезпечення для мехатронних засобів, методи та методику створення програмного забезпечення мехатронних засобів, апаратну та програмну модель мікроконтролерного ядра i8052, мову асемблера i8052.
  • вміти розробляти програмні засоби для мехатронних засобів, використовуючи для цього сучасні інструментальні пакети, аргументовано вибирати доцільні проектні рішення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Основи інформатики;
  • кореквізити: Мікрокомп'ютерні вузли мехатронних засобів.
Зміст навчального модуля: 
Загальні особливості мікроконтролерів та їх призначення. Структурна організація мікроконтролера i8051. Організація ОЗП, ПЗП та регістрів. Організація портів вводу-виводу. Таймери/лічильники мікроконтролерів сімейства 8051. Організація послідовного порту. Система переривань. Робота з зовнішньою пам’яттю. Система команд процесора, загальна характеристика. Типи команд. Типи операндів. Групи команд. Команди пересилки даних. Команди арифметичних операцій. Команди логічних операцій. Команди операцій над бітами. Команди передачі керування. Особливості програмування мікроконтролерів для задач мехатроніки. Інструментальні засоби розробки та відлагодження програмного забезпечення для мікроконтролерів. Симулятор мікроконтролера AduC812. Середовище розробки Keil uVision2.
Рекомендована література: 
  1. В.М.Локазюк. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах. Видавн.центр «Академік», Київ 2002.
  2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное програмное обезпечение. — СПб.: Питер, 2002. — 736 с.
  3. Язык программирования Си.\Пер. с англ., 3-е изд., испр. — СПб.: «Невский Диалект», 2001. — 352 с.: ил.
  4. Справочник. Микроконтроллеры : архитектура, программирование, интерфейс. Бродин В.Б., Шагурин М.И.М.:ЭКОМ, 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольні роботи
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): тестування (35%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська