Програмне забезпечення комп’ютерних вимірювальних пристроїв

Код модуля: 
ІВТ_6129_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабор. — 48)
Лектори: 
 • ст. викл. Домінюк Тарас Іванович,
 • к.т.н., доц. Кузій Андрій Іваннович
Результати навчання: 
 • знати основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування, основні принципи розробки програми в середовищі Borland C++ Builder,
 • уміти використовувати середовище розробки Borland C++ Builder, користуватися основними компонентами Borland C++ Builder, написати програму обміну даними з пристроєм через RS232, виведення отриманих даних на графік та їх запису у файл.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • моделювання вимірювальних процесів на комп’ютерах,
 • застосування персональних комп’ютерів у вимірювальній техніці.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Ознайомлення з середовищем програмування Borland C++ Builder та застосування в ньому принципів ООП. Ознайомлення з основними компонентами Borland C++ Builder. Етапи створення інтерфейсу програми. Виведення результатів роботи програми. Робота з файлами. Графічне представлення даних. Основні принципи взаємодії з зовнішніми пристроями. Робота з зовнішніми пристроями через RS232.
Рекомендована література: 
 1. C++ Builder Borland Developer Studio 2006. Для профессионалов Шамис Владимир, серия: «Для профессионалов», 2007 г., Изд.: Питер
 2. C++ Builder в задачах и примерах (+CD-ROM) Культин Н. Б., 2005 г., Изд.: БХВ-Петербург
 3. C++ Builder: Книга рецептов Ермолаев В., Сорока Т., серия: «Учебное пособие.», 2006 г., Изд.: КУДИЦ-ПРЕСС
 4. Компоненты и классы C++Builder. Справочное пособие Архангельский Алексей, серия: «Справочное пособие.», 2008 г., Изд.: БИНОМ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, БИНОМ. Лаборатория знаний, Бином-Пресс
 5. Приемы программирования в C++ Builder 6 и 2006 Тагин М. А., Архангельский Алексей, 2006 г., Изд.: БИНОМ, ТОРГОВЫЙ ДОМ, БИНОМ. Лаборатория знаний, Бином-Пресс
 6. Самоучитель С/С++ и С++ Builder 2007 + Дистрибутив (на DVD) Пахомов Борис, серия: «Самоучитель», 2008 г., Изд.: БХВ-Петербург
 7. Самоучитель С++Builder Культин Н. Б., серия: «Самоучитель», 2004 г., Изд.: БХВ-Петербург
 8. Технологии C++Builder. Разработка приложений для бизнеса Бобровский Сергей, серия: «Учебный курс», 2007 г., Изд.: Питер
 9. ЭКСПРЕСС-КУРС. BORLAND C++ BUILDER (+ КOМПЛEКТ) Вальпа О. Д., 2006 г., Изд.: БХВ-Петербург
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): письмові звіти до лабораторних робіт, усне опитування (20%), розрахункова робота (30%).
 • Підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): тестування (30%), письмово-усна форма (20%)
Мова навчання: 
українська