Проектування зварювальних цехів

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. зан. — 16).
Лектори: 
к. т. н, доцент Лукіна Галина Миколаївна
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен повинен:
 • знати основні принципи проектування зварювальних цехів та загальні методики планування складально-зварювального цехів.
 • вміти виконати розрахунок елементів виробництва; обґрунтувати вибір варіанту планування цеху шляхом проведення відповідних розрахунків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
 • Проектування технологічних процесів зварювального виробництва.
 • Проектування технологічного процесу виготовлення зварних конструкцій.
Зміст навчального модуля: 
Елементи зварювального виробництв та задачі проектування. Класифікація та характеристика зварювальних виробництв. Склад та зміст проекту зварювального виробництва. Загальна методика проектування складально-зварювальних цехів. Поточне виробництво в проектах складально—зварювальних цехів. Планування складально-зварювальних цехів. Компонування та уточнення складу елементів виробництва. Забезпечення складально-зварювальних цехів підіймально-транспортними засобами.
Рекомендована література: 
 1. Красовский А. И. Основыпроектированиясварочныхцехов. М.: Машиностроение, 1980.
 2. Карпенко А. С. Технологічна оснастка у зварювальному виробництві. К.: Арістей. , 2005. — 272с.
 3. Сварка в машиностроении, т. 3 (Под ред. В. А. Винокурова). М.: Машиностроение, 1979.
 4. Альбом оборудования для заготовительных работ в сварочном цехе. К.: Высшая школа, 1977.
 5. Машнин Г. К. Гибка, правка на пресах. — М.: Машиностроение, 1985.
 6. Дукольский Б. А. Справочник по кранам. — М.: Машиностроение, 1980.
 7. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Проектування зварювальних цехів». Укл. доц. Лукіна Г. М. — Львів, НУ «Львівська політехніка».
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 20 % практичні заняття, 30 % РГР).
 • Підсумковий контроль ( 50 % залік).
Мова навчання: 
українська