Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій з врахуванням впливу температур (з КП) (частини 1, 2)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 150 год., 5 кредитів ЕCTS, лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год, виконання курсового проекту (КП) у 2 семестрі (75 год. самостійної роботи, 2,5 кредита ЕCTS).
Лектори: 
к. т. н., доцент Хміль Р. Є.
Результати навчання: 
Студент повинен засвоїти перелік основних видів несучих залізобетонних та кам’яних конструкцій будівель та споруд (одноповерхових промислових, велико пролітних); способи розрахунку залізобетонних та кам’яних конструкцій будівель та споруд, в тому числі після дії на них високих температур. Вміти застосувати в практичній роботі для проектування номенклатуру основних видів несучих залізобетонних та кам’яних конструкцій; використовувати методи розрахунку залізобетонних та кам’яних конструкцій будівель та споруд, в тому числі після дії на них високих температур.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Залізобетонні конструкції».
Зміст навчального модуля: 
Вивчення теорії розрахунку та конструювання залізобетонних конструкцій на прикладі одноповерхового промислового будинку з розрахунком основних несучих залізобетонних конструкцій, додатково при умові виникнення в будівлі пожежі провести визначення межі вогнестійкості проектованих конструкцій. Вивчення конструкцій великопролітних залізобетонних конструкцій, а саме тонкостінні довгі та короткі циліндричні оболонки, оболонки додатної та від’ємної Гаусової кривизни, оболонки куполів, залізобетонних інженерних споруд їх конструктивні рішення, принципи розрахунку. Виконати курсовий проект: проектування несучих конструкцій одноповерхового промислового будинку з врахуванням можливого виникнення пожежі.
Рекомендована література: 
 1. Байков В. Н., Сигалов З. Е.. Железобетонные конструкции. — 5-е изд. М.: Стройиздат, 1991.
 2. Вахненко П. Ф. Каменные и армокаменные конструкции. — Киев: Будівельник, 1987.
 3. Голишев В. А. Проектирование железобетонных конструкцій. — Киев: Будівельник, 1990.
 4. Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций. М.:ГУП «НИИЖБ», 2000. — 92 с.
 5. ДБН В.1.2.-2:2006. Система забезпечення надійності в будівництві. Навантаження та впливи. Норми проектування / Мінбуд України. — К.: 2006. — 60 с.
 6. Бетонные и железобетонные конструкции. СНиП 2.03.01-84. М.: Стройиздат, 1989.
 7. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП П-22-81. М.: Стройиздат, 1983.
 8. Барашиков А. Я. Курсовое и дипломное проектирование. Киев: Высшая школа, 1987.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійне навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • 1 семестр: поточний контроль — 100 балів (практичні заняття — 60 балів, контрольна робота — 40 балів).
 • Підсумковий контроль: залік.
 • 2 семестр: екзамен — 100 балів (поточний контроль — 50 балів, контрольний захід — 50 балів).
 • Підсумковий контроль: екзамен.
 • Виконання курсового проекту (КП) — 100 балів (виконання проекту — 50 балів, захист проекту — 50 балів).
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська