Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій з врахуванням впливу температур

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180, кредитів ЕСТS — 6. І семестр — 90 год., кредитів ЕСТS — 3, з них: лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., контрольні роботи. ІІ семестр — 90 год., кредитів ЕСТS — 3, з них — лекції — 32 год., практичні — 16 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Стасюк Мирослав Ілліч
Результати навчання: 
Засвоєння суті роботи залізобетонних (звичайних і попередньонапружених) елементів на різних стадіях їх завантаження; засвоєння практичних навиків розрахунку і конструювання залізобетонних конструкцій житлових, цивільних, промислових будівель і споруд; набуття творчих навиків в проектуванні залізобетонних конструкцій з врахуванням економічності і перспектив їх дальшого розвитку на базі наукових досліджень з використанням ЕОМ.
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: основи методів розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними станами; правила конструювання раціональних видів залізобетонних конструкцій житлових, цивільних, промислових будівель і інженерних споруд з врахуванням вимог індустріалізації і економічності. Підготовлений фахівець повинен вміти оцінювати позитивні і негативні риси різних видів збірних, монолітних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій; виконувати техніко-економічні аналізи різних варіантів залізобетонних конструкцій та вибирати з них оптимальні, розраховувати елементи залізобетонних конструкцій методом граничних станів з використанням ЕОМ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельна механіка,
 • Будівельні конструкції,
 • Залізобетонні конструкції.
Зміст навчального модуля: 
І семестр. Конструкції багатоповерхових промислових будинків. Конструктивні схеми будинків. Конструкції багатоповерхових рам. Практичний розрахунок багатоповерхових рам. Конструкції багатоповерхових цивільних будинків. Конструктивні схеми будинків. Основні вертикальні конструкції. розрахункові схеми і навантаження. Рамні системи. Рамно-в’язеві системи. В’язеві системи з однотипними діафрагмами з отворами. Визначення прогинів і зусиль в розрахункових перерізах. Системи з різнотипними вертикальними конструкціями. Вплив податливості основ, вигину перекрить в своїй площині на роботу багатоповерхової системи. Динамічні характеристики багатоповерхових будинків. Вітрове навантаження. Конструкції, які експлуатуються в умовах систематичної дії високих технологічних температур. Розрахункові характеристики бетону і арматури при нагріві. Визначення деформацій і зусиль, викликаних дією температур. Основні положення розрахунку з врахуванням температурних впливів. Конструкції, які експлуатуються в умовах дії низьких від’ємних температур. Вимоги до арматурних сталей і бетонів. Особливості розрахунку і проектування конструкцій. Конструкції, які експлуатуються в умовах дії агресивного середовища. Класифікація агресивних середовищ. Вимоги до арматурних сталей і бетонів. Розрахунок конструкцій. Антикорозійний захист конструкцій. Плоскі залізобетонні перекриття багатоповерхових промислових та цивільних будинків. Збірні залізобетонні конструкції одноповерхових промислових будівель (підкранові балки, колони, балки, ферми, арки, плити покриття); їх розрахунок та конструювання. Одноповерхі промислові будівлі з монолітного бетону.
ІІ семестр. Тонкостінні просторові покриття: загальні відомості. Конструктивні особливості тонкостінних просторових покрить. Область застосування. Класифікація. Покриття з циліндричними оболонками і призматичними складками: загальні відомості. Довгі оболонки: розрахунок, армування. Короткі оболонки: розрахунок, армування. Призматичні складки. Конструктивні схеми і принцип розрахунку. Покриття з оболонками додатної Гаусової кривизни: конструктивні схеми. Розрахунок. Врахування згинальних моментів. Принцип армування. Попереднє напруження кутових зон. Покриття з оболонками від’ємної Гаусової кривизни: конструктивні схеми, розрахунок, принципи конструювання. Купола: конструктивні схеми монолітних і збірних куполів. Зусилля, які діють в куполах. Розрахунок по безмоментній теорії. Врахування пружного закріплення по контуру. Армування куполів. Поняття про розрахунок куполів за методом граничної рівноваги. Склепінчасті покриття: конструктивні рішення, принципи розрахунку на міцність. Перевірка на стійкість. Висячі покриття: види, конструктивні схеми, розрахунок. Попереднє напруження — метод стабілізації геометричної форми покриття. Конструкції інженерних споруд: інженерні споруди промислових і цивільних комплексів Загальні відомості. Область застосування. Циліндричні резервуари (монолітні і збірні): конструктивні рішення, розрахунок, армування. Прямокутні резервуари (монолітні і збірні): конструктивні рішення, розрахунок, армування. Підпірні стіни (монолітні і збірні): конструктивні рішення, розрахунок, армування. Бункери (монолітні і збірні): конструктивні рішення, розрахунок, армування. Силоси (монолітні і збірні): конструктивні рішення, розрахунок, армування. Водонапірні вежі; конструктивні рішення, особливості розрахунку і конструювання.
Рекомендована література: 
 1. Барашиков А. Я. та інші. Залізобетонні конструкції. — К: Вища школа, 1995.
 2. Стасюк М.І. Залізобетонні конструкції, Ч. І Основи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними сианами: Навч. Посібник.: ІЗМН, 1997. — 272 с.
 3. Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование/ под ред. А. Я. Барашикова. — К.: Вища школа, 1987. — 416 с.
 4. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / под ред. А. Б. Голышева. — К.: Будівельник, 1985. — 496 с.
 5. ДБН В.2.6. — 98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Київ. 2011.
 6. ДСТУ БВ.2.6 — 156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Київ. 2011.
 7. ДСТУ 3760:2006. Прокат арматури для залізобетонних конструкцій. Київ. 2007.
 8. ДБН В.1.2-2: 2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. Київ. Мінбуд України. 2006.
 9. Стасюк М.І., Бліхарський З. Я., Хміль Р.Є. Методичні вказівки до курсового проекту № 2. Проектування залізобетонних та камяних конструкцій. Розділ 1. Львів, 2005.
 10. Стасюк М.І., Бліхарський З. Я., Хміль Р.Є. Методичні вказівки до курсового проекту № 2. Проектування залізобетонних та камяних конструкцій. Розділ 4. Львів, 2005.
 11. Бліхарський З. Я., Стасюк М.І., Вашкевич Р. В., Струк Р. Ф. Методичні вказівки до курсового проекту № 2. Проектування залізобетонних та камяних конструкцій. Розділ 3. Львів, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • І-й семестр: поточний контроль — 40 балів, контрольні роботи — 60 балів, залік.
 • ІІ-й семестр: поточний контроль — 20 балів, контрольні роботи — 30 балів, екзаменаційний контроль — 50 балів (письмова + усна складова),екзамен.
Мова навчання: 
українська