Проектування залізобетонних та мурованих конструкцій ( Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Виконання курсового проекту (КП) у 2 семестрі 90 год. самостійної роботи, 3 кредити ЕCTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Стасюк М. І.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців кола знань та вмінь для самостійного вирішення професійних завдань у сфері проектування одпоповерхої промислової будівлі із залізобетонним каркасом.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опір матеріалів»,
 • «Будівельна механіка»,
 • «Залізобетонні конструкції».
Зміст навчального модуля: 
озробити два (заданий і альтернативний) варіанти несучих елементів одноповерхового будинку в збірному залізобетоні з використанням ефективних попередньо напружених конструкцій і виконати їх техніко-економічний аналіз. Скласти поперечний розріз заданого варіанту будинку, використовуючи номенклатуру типових конструктивних вирішень і дотримуючись вимог єдиної модульної системи (ЄМС). Скласти монтажні схеми (план і розріз) збірних елементів каркасу будинку (М 1:400) з урахуванням системи горизонтальних і вертикальних в’язів. Скласти розрахункову схему поперечної рами і виконати її статичний розрахунок на всі види навантаженнь. Задаючись опалубними кресленнями збірних конструкцій, розрахувати і за конструювати арматуру в нормальних і похилих перерізах крокв’яної конструкції, підкрокв’яної конструкції , підкранової балки, колони. Виконати робочі креслення розрахованих конструкцій на трьох аркушах формату А2.
Рекомендована література: 
 1. Барашиков А. Я. та інші. Залізобетонні конструкції. — К: Вища школа, 1995.
 2. Стасюк М.І. Залізобетонні конструкції, Ч.І Основи розрахунку залізобетонних конструкцій за граничними сианами: Навч. Посібник.: ІЗМН, 1997. — 272 с.
 3. Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование/ под ред. А. Я. Барашикова. — К.: Вища школа, 1987. — 416 с.
 4. Проектирование железобетонных конструкций: Справочное пособие / под ред. А. Б. Голышева. — К.: Будівельник, 1985. — 496 с.
 5. ДБН В.2.6. — 98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Київ. 2011.
 6. ДСТУ БВ.2.6 — 156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Київ.2011.
 7. ДСТУ 3760:2006. Прокат арматури для залізобетонних конструкцій. Київ. 2007.
 8. ДБН В.1.2 — 2: 2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. Київ. Мінбуд України. 2006.
 9. Стасюк М.І., Бліхарський З. Я., Хміль Р.Є. Методичні вказівки до курсового проекту № 2. Проектування залізобетонних та камяних конструкцій. Розділ 1. Львів, 2005.
 10. Стасюк М.І., Бліхарський З. Я., Хміль Р.Є. Методичні вказівки до курсового проекту № 2. Проектування залізобетонних та камяних конструкцій. Розділ 4. Львів, 2005.
 11. Бліхарський З. Я., Стасюк М.І., Вашкевич Р. В., Струк Р. Ф. Методичні вказівки до курсового проекту № 2. Проектування залізобетонних та камяних конструкцій. Розділ 3. Львів, 2009.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
В
 • иконання курсового проекту (КП) — 100 балів (виконання проекту — 50 балів, захист проекту — 50 балів).
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська